Pán poslanec spája nespojiteľné. Jeho tvrdenia sú nezmysly.

     Poslanec NR SR Miroslav Beblavý len nedávno tvrdil, že z eurofondov by sme mali zvyšovať platy učiteľov. To je však neprípustné v celej Európskej únii. Neskôr na margo zoznamu preferovaných študijných odborov uviedol: „stáli niekde medzi desať tisícmi a státisícmi eur na rôznych odmenách.“ Ich vypracovanie stálo NULA eur a NULA centov. Najskôr kritizoval 7 zamestnávateľských zväzov a združení za to, že otvorene povedali, ktoré profesie dokážu zamestnať a rezort školstva prihliadal na požiadavky tých, čo vytvárajú pracovné príležitosti. Teraz kritizuje 13 zväzov, ktoré presne pomenovali, čo potrebujú zamestnanci v konkrétnych oblastiach. Dnes pokračuje v povrchnosti. Stačí mu k tomu pospájať nespojiteľné. A ponúkať jednu časť z celkových 124 modulov.     
     Miroslav Beblavý dokonca spochybňuje ich spoluúčasť na projekte, ktorý sa týka 45 oblastí, ktoré považujú zamestnávateľské zväzy, združenia a profesijné komory za kľúčové. Jednoducho vytvára falošný pocit, že vie viac ako tí, čo zamestnávajú a tvoria pracovné miesta.
     „Národný projekt Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce má za cieľ vytvoriť systém ďalšieho vzdelávania, uznávania výsledkov ďalšieho vzdelávania, ako aj učenia sa praxou a poradenstva pre dospelých tak, aby i prostredníctvom ďalšieho vzdelávania mal jednotlivec možnosť získať čiastočnú alebo úplnú kvalifikáciu uznávanú zamestnávateľmi,“ konštatuje generálna riaditeľka Národného ústavu celoživotného vzdelávania Zuzana Štrbíková.   
     Presne pred rokom bolo oslovených 9 zamestnávateľských zväzov, združení a komôr, aby zadefinovali 10 najžiadanejších profesií na trhu práce v 10 odvetviach priemyslu a následne z nich vybrali pre každé odvetvie štyri, na ktoré pracovné skupiny zadefinovali kvalifikačné štandardy, teda to, čo má jednotlivec vedieť, aké má mať zručnosti a spôsobilosti na to, aby mohol vykonávať príslušnú pracovnú činnosť alebo povolanie. Na základe kvalifikačných štandardov, ktoré spoločne definovali zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia sektoru vzdelávania, boli vytvorené vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania, ktoré zakladajú minimálny štandard pre vzdelávacie programy, ktorými jednotlivec môže nadobudnúť čiastočnú alebo úplnú kvalifikáciu. Bolo vytvorených 45 vzdelávacích programov, 40 pre nadobudnutie odbornej spôsobilosti a 5 pre nadobudnutie špecifických spôsobilostí, ktoré celkovo obsahujú 124 modulov v celkovej časovej dotácii 19 870 hodín. Takmer každý vzdelávací program je rozdelený na moduly, ktoré zodpovedajú čiastočnej kvalifikácii. Spomínaný vzdelávací program chovatelia kôz je v skutočnosti jeden zo 124 modulov. Tie sú vo vzdelávacom programe chovatelia hospodárskych zvierat a dojníc tri. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora pritom do projektu vyššie spomínanej profesie zaradila aj ďalšie štyri profesie. Teda zdôraznila požiadavku tak, ako je dnes reálne nastavená potreba v agrosektore.
     Podľa slov Zuzany Štrbíkovej: “Tieto vzdelávacie programy budú na základe verejného obstarávania, ktoré je v súčasnosti v procese, poskytnuté verejnosti. Presnejšie, bezplatne pre 5 500 ľudí. Na základe absolvovania vzdelávacích programov alebo prostredníctvom overenia vedomostí, zručností a schopností nadobudnutých praxou získajú jednotlivci čiastočnú alebo úplnú kvalifikáciu porovnateľnú s výučným listom.
     Vytvorené vzdelávacie programy sú podporené multimediálnymi verziami a brožúrami. Slúžia na dostatočnú prípravu na skúšku na získanie odbornej spôsobilosti s tým, že uchádzač sa môže pripravovať doma alebo v projektom vytvorenom poradenskom centre pre dospelých.
     Absolvovaním kvalitných vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania vytvorených v rámci národného projektu získajú jednotlivci možnosť lepšieho uplatnenia sa na trhu práce a zároveň získajú i stratenú dôveru v systéme ďalšieho vzdelávania.
     Vytvorenie systému ďalšieho vzdelávania je len jednou z aktivít uvedeného národného projektu.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
Skočiť na začiatok stránky