Oznámenie o zverejnení usmernenia pre prijímateľov k vypĺňaniu a predkladaniu pracovných výkazov – Usmernenie č. 8/2011 operačný program Výskum a vývoj (ASFEU)

02.08.2011

Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj oznamuje zmenu spôsobu predkladania individuálnych pracovných výkazov. Prijímatelia zabezpečia od 1. augusta 2011 elektronické vypĺňanie a predkladanie individuálnych pracovných výkazov osôb zapojených implementácie dopytovo-orientovaných projektov podľa Usmernenia č. 8/2011 operačný program Výskum a vývoj. Uvedená zmena sa týka projektov realizovaných prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ.

webová adresa usmernenia: http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/aktuality/clanok/usmernenie-pre-prijimatelov-k-vyplnaniu-a-predkladaniu-pracovnych-vykazov-usmernenie-c-8/

webová adresa pre elektronické zadávanie pracovných výkazov: www.asfeu.sk/pracovne-vykazy/

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku