Oznámenie o zálohe na január 2016

1. Dňa 15.12.2015 bol poslaný nasledovný e-mail na OÚ v sídle kraja:

Nadväzne na závery z pracovnej porady zástupcov MŠVVaŠ SR, MV SR a OŠ OÚ v sídle kraja, konanej dňa 9.12.2015, zasielame Vám návrh textu, ktorý odporúčame uviesť v avíze pre zriaďovateľov za dotáciu poskytnutú v mesiaci január 2016:

Okresný úrad ................., odbor školstva Vám zasiela  zálohu na financovanie škôl na mesiac január 2016 vo výške očakávaného januárového rozpočtu bežných výdavkov. V zálohe sú započítané aj finančné prostriedky vo výške príspevku na lyžiarsky kurz na rok 2016 podľa údajov zverejnených na webovej stránke MŠVVaŠ SR.“

Vysporiadanie zvýšenej dotácie budete  riešiť až po schválení  rozpísaného normatívneho rozpočtu na rok 2016 a nenormatívnych  príspevkov na LK a ŠvP .

2. Dňa  15.12.2015 bol poslaný nasledovný e-mail na VÚC:

Vzhľadom k tomu, že v roku 2016 sa prvýkrát budú financovať lyžiarske kurzy, je potrebné sa na túto skutočnosť pripraviť a zabezpečiť pre školy finančné prostriedky už v januári 2016. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu pripravilo pre samosprávne kraje zvýšenú dotáciu na mesiac január 2016 v sume 1/12 vládneho rozpisu na rok 2016 zvýšenej o finančné prostriedky na lyžiarsky kurz na rok 2016 podľa údajov zverejnených na webovej stránke ministerstva (Príspevok na lyžiarsky kurz).
Vysporiadanie zvýšenej dotácie sa bude  riešiť až po schválení  rozpísaného normatívneho rozpočtu na rok 2016 a nenormatívnych  príspevkov na lyžiarsky kurz.
 
Na základe uvedeného  žiadame samosprávne kraje, aby pri poskytnutí januárovej dotácie svojim školám postupovali rovnakým spôsobom.  Týmto postupom sa zabezpečí  bezproblémové  financovanie lyžiarskych kurzov, ktoré budú  organizované v januári 2016.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku