Oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Operačný program Výskum a inovácie“

  • Dátum: 01.04.2014
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu s celoštátnym dosahom v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Operačný program Výskum a inovácie“ sú v plnom znení prístupné na webovom sídle Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a zároveň aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR. Verejné prerokovanie uvedených dokumentov sa uskutoční dňa 14. 04. 2014 o 15:00 h na Agentúre MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava.
 
Stanoviská k vyššie uvedenému oznámeniu je možné predkladať do 21 dní od zverejnenia tohto oznámenia, t. j. do 22. 04. 2014 na adresu Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR, sekcia štrukturálnych fondov EÚ, Stromová 1, 813 30 Bratislava, e-mail: andrea.uhrinova@minedu.sk
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku