Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie funkcie člena odvolacej komisie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo výberové konanie na obsadenie funkcie člena odvolacej komisie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

K hlavným úlohám novo vymenovaného člena bude preskúmavanie postupov výkonnej rady agentúry a pracovných skupín na základe námietok podaných účastníkom konania k rozhodnutiam alebo k vyjadreniam výkonnej rady agentúry.

Spolu s miestom člena odvolacej komisie sa obsadzuje aj miesto náhradníka člena odvolacej komisie.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je možné podať najneskôr v termíne do 16. septembra 2022. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada. Túto žiadosť je nutné spolu so sprievodnou dokumentáciou podať v listinnej podobe na adresu osobného úradu MŠVVaŠ SR alebo zaslať na e-mailovú adresu sekretariat.ou@minedu.sk.

Bližšie informácie nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.minedu.sk/data/att/24151.pdf  


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky