Navigácia

Oznámenie o vyčlenení finančných prostriedkov sekcie informatiky na podporu a rozvoj dátovej siete pre školy a školské zariadenia

Oznámenie o vyčlenení finančných prostriedkov na podporu a rozvoj dátovej siete pre školy a školské zariadenia
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že vyčlenilo finančné prostriedky na údržbu dátovej optickej infraštruktúry a rozvoj dátovej siete pre školy a školské zariadenia na rok 2016 v zmysle § 6c ods. 4 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky sú vyčlenené pre oblasť Podpora prevádzky a ďalšieho rozširovania dátovej infraštruktúry, ktorú používajú školy a školské zariadenia zaradené do siete škôl a školských zariadení. Infraštruktúrou sa rozumie technologicko-komunikačné prostredie zabezpečujúce poskytovanie a rozvoj elektronických telekomunikačných dátových služieb a prístup k internetu. 
 
Vyčlenené finančné prostriedky sú v štruktúre:
bežné výdavky: 100 000,- €
kapitálové výdavky: 100 000,- €
 
Cieľom je podporiť prístup k internetu a s tým súvisiacich služieb pre školy formou:
-           podpory ďalšieho rozširovania dátovej siete
-           podporiť prevádzku a služby pripojenia do dátovej optickej infraštruktúry školám a tiež vybraným školským zariadeniam.
 
Pod podporou prístupu k internetu a s tým súvisiacich služieb sa rozumejú náklady na:
a)  prenájom a údržbu optickej infraštruktúry rozšírenej chrbticovej siete a mestských prístupových sietí a na prenájom telekomunikačných služieb pre pripojenie škôl a školských zariadení,
b) cestovné a stravné na pracovných cestách vykonávaných pri realizácii projektu účastníckym organizáciám projektu,
c) investičné vybavenie dátovej siete:
- na rozširovanie optickej infraštruktúry chrbticovej siete, vrátane budovania vlastných mestských prístupových sietí, pre pripojenie základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
- na vybavenie nových uzlov siete sieťovými technickými a programovými prostriedkami pre zabezpečenie prepojenia na chrbticovú sieť pre potreby škôl a školských zariadení.
  
Zoznam škôl a školských zariadení, ktorým je poskytovaná podpora dátovej infraštruktúry:
zoznam škôl.xlsx
Žiadateľ predloží čestné vyhlásenie, že uvedeným školám a školským zariadeniam už služby dátového pripojenia poskytuje.
 
Ministerstvo poskytne žiadateľovi finančné prostriedky na kapitálové a bežné výdavky v prípade preukázania splnenia podmienok podľa §8 ods. 4 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
Žiadateľ o dotáciu predloží doklady v zmysle §8a ods. 5 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj v zmysle § 6c ods. 6 a 7 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
 
Výsledkom žiadosti uchádzača o poskytnutie dotácie na podporu a rozvoj dátovej siete pre školy a školské zariadenia bude dotačná zmluva medzi zmluvnými stranami – MŠVVaŠ SR a uchádzačom o dotáciu.

Adresa na zasielanie žiadostí o dotáciu:
 
Sekcia informatiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stromová 1
813 30 Bratislava
Skočiť na začiatok stránky