Oznámenie o voľnom mieste riaditeľa Európskej školy Luxembourg II

26.08.2010

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky v súlade s listom Kancelárie generálnej sekretárky Európskych škôl č. 2010-LD-177 RCH/JG oznamuje, že od 1. januára 2011 je voľné miesto riaditeľa Európskej školy Luxembourg II. Slovenská republika môže vyslať na výberové konanie  na uvedené voľné miesto dvoch alebo troch kandidátov.
    
Uchádzači o voľné miesto riaditeľa Európskych škôl musia spĺňať podmienky ustanovené vo Vykonávacom predpise o menovaní a hodnotení riaditeľov a zástupcov  Európskych škôl  (2009-D-422-fr-5), ktorý je zverejnený na stránke www.eursc.eu a podľa ktorého:

1. kandidát musí mať spôsobilosť a kvalifikáciu na vykonávanie funkcie riaditeľa strednej školy, na ktorej sa ukončuje vzdelávanie maturitnou skúškou.

2. kandidát musí preukázať, že má manažérske schopnosti v pedagogickej,administratívnej a finančnej oblasti, aby napríklad dokázal:
- riadiť školu ponímanú vo svojej celistvosti,
- vytvoriť dobré medziľudské vzťahy,
- vyriešiť spory,
- zhrnúť názory,
- riadiť ľudské, materiálne a finančné zdroje,
- plniť a rozvíjať systém kontroly kvality v rôznych oblastiach riadenia školy.
Tieto požiadavky nemajú viesť k vylúčeniu kandidátov, ktorí by dosiaľ nemali skúsenosti s riadením školy.

3. Kandidát musí plynule hovoriť najmenej tromi jazykmi, pričom najmenej dvomi z troch dorozumievacích jazykov (nemčina - angličtina - francúzština). Kandidát sa musí zaviazať, že sa naučí jazyk krajiny, v ktorej sídli škola. Vedomostná úroveň jazyka krajiny bude jedným z kritérií prvého hodnotenia.

4. Kandidát musí preukázať, že pozná a chápe systém Európskych škôl.

5. Kandidát bude môcť zavŕšiť aspoň svoj prvý 5-ročný mandát (pod podmienkou pozitívneho hodnotenia v priebehu 2. služobného roka).

Predkladanie kandidatúr

1. Žiadosť kandidáta alebo kandidátky musí obsahovať nasledujúce informácie:
- dátum narodenia,
- stav,
- absolvované štúdium a získané diplomy,
- odborné skúsenosti,
- jazykové vedomosti (dokumentovať a ohodnotiť na základe mriežky sebahodnotenia   spoločného referenčného rámca pre jazyky zostaveného Radou Európy)
- špeciálne schopnosti, zručnosti a úspechy,
- mená referenčných osôb.

Úradné dokumenty, ktoré treba pripojiť k životopisu sú:
-
kópia diplomov,
- výpis z registra trestov.

Odporúča sa použiť Curriculum vitae « Europass ».

Uchádzači o voľné miesto riaditeľa Európskej školy Luxembourg II doručia svoju žiadosť spolu s potrebnými dokladmi do 30. septembra 2010 na adresu:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
odbor gymnázií
Stromová 1
813 30  B r a t i s l a v a

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku