Oznámenie o strategickom dokumente (Revízia operačného programu Výskum a vývoj)

13.05.2011

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje oznámenie o strategickom dokumente (Revízia operačného programu Výskum a vývoj) pre účely posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Zároveň oznamuje, že sa v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR začalo zisťovacie konanie tohto strategického dokumentu. Oznámenie vypracované podľa prílohy č. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. je okrem tejto stránky prístupné aj na http://eia.enviroportal.sk/detail/revizia-operacneho-programu-vyskum-vyvoj alebo priamo na sekcii štrukturálnych fondov EÚ, odbore riadenia programov, MŠVVaŠ SR, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava, peter.mravec@minedu.sk, tel. č.: 02/59374 561 v pracovné dni od 9.00 hod. do 14.00 hod. Termín na zaslanie stanovísk je 30. 05. 2011 na adresu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sekcia štrukturálnych fondov EÚ, Stromová 1, 813 30 Bratislava.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku