Oznámenie o strategickom dokumente o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

28.11.2013
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že oznámenie o strategickom dokumente podľa zákona č. 24/2006 Z. z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom Operačný program výskum a inovácie2014 - 2020 je prístupné na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/operacny-program-vyskum-inovacie Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente Operačný program výskum a inovácie2014 - 2020  je možné predkladať najneskôr do 12.12.2013 na jednu z adries:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Odbor environmentálneho posudzovania           
Námestie Ľudovíta Štúra 1  
812 35 Bratislava

e-mail: zuzana.kolocanyova@enviro.gov.sk  
fax: (02) 60 20 16 76Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Sekcia štrukturálnych fondov EÚ
Stromová 1
813 30 Bratislava  

e-mail: andrea.uhrinova@minedu.sk
fax: (02) 59 374 568

 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku