Oznámenie o príprave výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Posledná aktualizácia: 11.1.2022

Názov výzvy: Komplexná modernizácia budov a internátov verejných a štátnych vysokých škôl

Cieľom výzvy je podpora strategického rozvoja vysokých škôl a budovania integrovanej infraštruktúry ako aj komplexnej modernizácie výskumnej, vzdelávacej a ubytovacej infraštruktúry.

Tieto ciele sú v súlade s hlavným cieľom Komponentu 8 Plánu obnovy a odolnosti: Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl.

Očakávané vyhlásenie výzvy: Q1 2023

Oprávnenými žiadateľmi sú verejné vysoké školy a štátne vysoké školy.

Alokácia na výzvu bude upresnená neskôr na základe rokovaní medzi SR a EK.

Medzi okruhy oprávnených aktivít patria rekonštrukcie a modernizácie budov VŠ, stavebné úpravy VŠ, rekonštrukcia a modernizácia stravovacieho zariadenia VŠ, stavebno-technické úpravy vonkajších priestorov VŠ, kapitálové výdavky, stavebný dozor, odborný autorský dohľad, vypracovanie projektovej štúdie a projektovej dokumentácie, nákup interiérového vybavenia VŠ, nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadenia vrátane prvého zaškolenia obsluhy, mzdové výdavky priamo súvisiace s riadením projektu a iné, bližšie špecifikované v samotnej výzve.

Povinné súčasti žiadosti boli stanovené nasledovne:

 • vyplnenie formuláru žiadosti (obsahuje popis cieľov projektu, popis aktivít, merateľné ukazovatele, rozpočet a iné),
 • súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa,
 • projektová dokumentácia (v prípade absencie projektovej dokumentácie žiadateľ predkladá “Projektový plán”),
 • investičný plán,
 • energetický certifikát,
 • posledné dve schválené účtovné závierky žiadateľa, ak nie sú zverejnené v registri účtovných závierok na  www.registeruz.sk,
 • len v prípade, že vysoká škola už čerpala finančné prostriedky na projekty, ktoré môžu predstavovať financovanie tých istých výdavkov z prostriedkov Európskej únie, alebo zo štátneho rozpočtu, vysoká škola je povinná predložiť v rámci svojej žiadosti stavebnú a technickú dokumentáciu, dokumentáciu o povolení uvedenia do užívania nehnuteľnosti alebo iné potvrdenia o nákupe vybavenia,
 • list vlastníctva/zmluva o dlhodobom prenájme budovy/pozemku alebo platnú zmluvu o budúcej kúpnej zmluve alebo platnú zmluvu o výpožičke alebo platnú zmluvu o zriadení vecného bremena alebo súhlas vlastníka pozemku s umiestnením zariadenia alebo čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vyznačené vecné bremeno na príslušnom liste vlastníctva alebo súhlas Slovenského pozemkového fondu (v prípade, že projekt je realizovaný na pozemkoch s nezisteným vlastníkom),
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,
 • úradne osvedčené plnomocenstvo (ak relevantné),
 • kompletná dokumentácia k ukončenému verejnému obstarávaniu.

Poradie ŽoPPM pre posúdenie a priznanie prostriedkov mechanizmu je stanovené dátumom a časom predloženia úplnej ŽoPPM. Za úplnú sa považuje taká ŽoPPM, ktorá spĺňa všetky formálne náležitosti, PPPM a obsahuje všetky povinné prílohy v predpísanom rozsahu.

Vyššie uvedené informácie sú len indikatívne. V prípade otázok k výzve môže vysoká škola kontaktovať Oddelenie implementácie investícií vysokých škôl, a to e-mailom na: investiciavs@minedu.sk


Ďalšie pripravované výzvy:

V nadväznosti na neúspešnú výzvu 1 je pripravovaná nová výzva, ktorej cieľom bude podpora strategického rozvoja vysokých škôl a zvyšovanie konkurencieschopnosti vysokých škôl prostredníctvom spájania vysokých škôl do väčších celkov, budovania integrovanej infraštruktúry ako aj komplexnej modernizácie výskumnej, vzdelávacej a ubytovacej infraštruktúry s predpokladaným vyhlásením v druhej polovici Q1 2023.

 
Skočiť na začiatok stránky