Oznámenie o príprave výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Posledná aktualizácia: 2.9.2022

Názov výzvy: Podpora pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl

Výzva bola vyhlásená 25.8.2022, viac infomrácií nájdete tu https://www.minedu.sk/vyzva-c-1-podpora-pri-strategickom-rozvoji-infrastruktury-vysokych-skol/.

Cieľom výzvy je podpora strategického rozvoja vysokých škôl a zvyšovanie konkurencieschopnosti vysokých škôl prostredníctvom spájania vysokých škôl do väčších celkov, budovania integrovanej infraštruktúry ako aj komplexnej modernizácie výskumnej, vzdelávacej a ubytovacej infraštruktúry.

Tieto ciele sú v súlade s hlavným cieľom Komponentu 8 Plánu obnovy a odolnosti: Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl.

Oprávnenými žiadateľmi sú verejné vysoké školy a štátne vysoké školy.

Podmienkou oprávnenosti žiadateľa je záväzok minimálne dvoch alebo viacerých verejných a/alebo štátnych vysokých škôl k vzájomnému splynutiu alebo zlúčeniu

Na výzvu je alokovaná celková suma 120 883 673,00 EUR bez DPH                t. j. 145 060 407,60 EUR s DPH (DPH 24 176 734,60 EUR).

Suma je indikatívna - môže byť podrobená korekciám vzhľadom na počet a kvalitu žiadostí, požadované sumy v podporených projektoch a požiadavky Európskej Komisie.

Medzi okruhy oprávnených aktivít patria kapitálové výdavky, služby spojené s prípravou projektovej dokumentácie, stavebných podkladov, stavebné práce, montáž, dodávky a služby bezprostredne súvisiace so stavebnými prácami, ostatné výdavky spojené s realizáciou stavby/obnovy podľa predloženej projektovej dokumentácie, spracovanie prípravnej a projektovej stavebnej dokumentácie a energetického hodnotenia, odborný stavebný dozor, výdavky spojené s prípravou a realizáciou verejného obstarania, materiálno-technické vybavenie a iné, bližšie špecifikované v samotnej výzve.

Povinné súčasti žiadosti boli stanovené nasledovne:

 • vyplnenie formuláru žiadosti (obsahuje popis cieľov projektu, popis aktivít, merateľné ukazovatele, rozpočet a iné)
 • Platné uznesenie Akademického senátu každej zo zapojených vysokých škôl podľa § 9, ods.(1), písm. b) bod 2. zákona 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Platné uznesenie Správnej rady každej zo zapojených vysokých škôl podľa § 41, ods. (4), písm. b) zákona 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Cestovná mapa a investičný plán
  • ide o strategický dokument, ktorý popíše, ako sa vysoké školy dostanú k cieľovému bodu, ktorým je vytvorenie nového štatútu spojených VŠ do Q2 2026. Cestovná mapa, resp. investičný plán musí obsahovať aj investície do zjednotenia IT systémov a nových infraštruktúrnych kapacít. V cestovnej mape je zároveň potrebné špecifikovať zdroje, ktoré budú pre naplnenie cieľového stavu využité (vrátane Plánu obnovy a odolnosti).
 • Projektová dokumentácia (v prípade absencie projektovej dokumentácie žiadateľ predkladá “Projektový plán”)
 • Ex ante projektové energetické hodnotenie 
 • Posledné dve schválené účtovné závierky žiadateľa
 • Súhrnné čestné vyhlásenie

Predkladané žiadosti budú po splnení základných formálnych kritérií hodnotené predovšetkým podľa nasledujúcich kvalitatívnych kritérií:

 • Kritérium kvality spájania vysokých škôl (napr. vzájomný súlad čiastkových cieľov projektu, integrácia a optimalizácia procesov a systémov vysokých škôl)
 • Kritérium kvality infraštruktúrneho projektu (napr. pripravenosť podkladov výstavby a stavebných úprav, dosiahnuteľnosť cieľov v stanovenom čase, hospodárnosť a efektívnosť výdavkov, zvyšovanie energetickej efektívnosti)
 • Kritérium excelentnosti vysokých škô (napr. nadväznosť na existujúce excelentné aktivity vysokých škôl, príspevok k strategickej priorite zvyšovania excelentnosti výskumu)

Oprávnení žiadatelia budú môcť podávať žiadosti do konca novembra 2022 prostredníctvom elektronického formuláru, ktorý bude sprístupnený na stránke ministerstva. Výzva bude vyhodnotená do konca roka 2022. Ministerstvo školstva zverejní zoznam projektov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky najneskôr do 31.12.2022 na webovej stránke minedu.sk.

Vyššie uvedené informácie a časový harmonogram sú len indikatívne. V prípade otázok k výzve môže vysoká škola kontaktovať Oddelenie implementácie investícií vysokých škôl, a to e-mailom na: investiciavs@minedu.sk

Ďalšie pripravované výzvy:

 • v nadväznosti na infraštruktúrnu výzvu 1 bude v priebehu septembra 2022 vyhlásená výzva 2 zameraná na podporu projektového manažmentu spájania vysokých škôl s alokáciou 12 168 000 EUR, ktorá bude otvorená pre školy, ktoré sa zapojili do výzvy 1. Žiadosti budú hodnotené podobne ako pri výzve 1 podľa kvality predloženej cestovnej mapy.
 • Výzva 3 („Komplexná modernizácia budov a internátov verejných a štátnych vysokých škôl) bude vyhlásená len v prípade, ak výzva 1 bude mať úspešných žiadateľov. Bude vyhlásená v priebehu jesene 2022 s alokáciou 65 532 913 EUR. Bude zameraná na strategický rozvoj vysokých škôl prostredníctvom investícii do výskumnej, vzdelávacej a ubytovacej infraštruktúry s vysokou pridanou hodnotou pre excelentný výskum a internacionalizáciu, napríklad modernizáciou existujúcich priestorov alebo nových priestorov, debarierizáciou a modernou digitalizáciou budov. Cieľom je tiež dosiahnuť zvýšenie energetickej efektívnosti budov o 30%.
 
Skočiť na začiatok stránky