Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách (aktualizácia 11. 6. 2021)

Aktualita: Vyhodnotenie (vzhľadom na vysoký počet žiadostí – 1845) zverejníme najneskôr 25. 6. 2021.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2021 vyčlenilo finančné prostriedky na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách.

Dotácia bude poskytnutá v zmysle § 6c zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

1. Základný cieľ

Cieľom je inovovať prístupy k výučbe a implementovať ich do praxe napríklad zmenou tvarov školských lavíc, ktoré môžu byť prispôsobené na potreby konkrétneho školského predmetu, zmenou usporiadania tried, ktorá zároveň úzko súvisí so zmenami v prístupe k výučbe a so vzdelávaním učiteľov. Jej cieľom je podpora prechodu od klasickej „frontálnej výučby“ k inovatívnym metódam výučby, ktoré podporujú aktívne zapojenie sa  žiaka do výučby, tímovú prácu, skupinové riešenie problémov či diskusiu. Cieľom výzvy je zároveň vytvoriť príjemné prostredie pre žiakov vybudovaním oddychových zón v triedach a na chodbách. Výzva bude realizovaná v základných a stredných školách. Finančné prostriedky, ktoré získajú školy, môžu použiť na kúpu materiálneho vybavenia škôl ako napríklad: sedacie prvky, školské lavice, školské stoličky, kobercové podlahy, edukačné polepy, nábytkové prvky, a iné.

 

2. Okruh oprávnených žiadateľov

Oprávneným žiadateľom je zriaďovateľ:

 1. základnej školy, zaradenej do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (ďalej len „sieť škôl a školských zariadení“),
 2. strednej školy, zaradenej do siete škôl a školských zariadení,
 3. spojenej školy, zaradenej do siete škôl a školských zariadení.

 

Žiadosť predkladá elektronicky oprávnený žiadateľ prostredníctvom formulára zverejnenom na webovom sídle ministerstva (www.minedu.sk).

Konečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je 31. 05. 2021. Žiadosti budú vyhodnocované priebežne podľa dátumu doručenia.

 

3. Výberové kritériá a ich váha

Ministerstvo poskytne žiadateľovi dotácie na bežné a kapitálové výdavky na zlepšenie vybavenia škôl podľa týchto kritérií:

 

Kritérium Váha v bodoch
(1000 bodov)
Počet žiakov školy 400 bodov
Štruktúra existujúceho a požadovaného vybavenia školy 200 bodov
Regionálne kritéria 300 bodov
Projekt - vypracovanie 100 bodov
 

 

 

Dotáciu nemožno použiť na

 1. úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
 2. refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
 3. dary, občerstvenie, pohonné hmoty,
 4. na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek,
 5. na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania; odmeny; poistné a príspevok do poisťovní.

 

Dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ak

 1. nemá vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
 2. v predchádzajúcich troch rokoch porušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu (zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
 3. má evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
 4. nespĺňa podmienky oprávneného žiadateľa v zmysle bodu 2.

 

4. Výška dotácie určenej na zverejnenú výzvu je

3.500.000,- € na bežné a kapitálové výdavky.

 

5. Výška dotácie pridelenej na jeden projekt

Maximálna výška dotácie poskytnutej ministerstvom na jeden projekt je 30.000,- € na bežné a kapitálové výdavky. Minimálna výška dotácie poskytnutej ministerstvom na jeden projekt je 1701,- € na bežné a kapitálové výdavky. Výberová komisia má právo výšku požadovanej dotácie upraviť vzhľadom na objem finančných prostriedkov, vyčlenených na tento účel. Požadovanú finančnú čiastku uvedie žiadateľ v celých eurách (nie v centoch).

V prípade, že žiadateľ potrebuje na realizáciu zámeru dotácie viac finančných prostriedkov, môže tak urobiť prostredníctvom spolufinancovania.

 

6. Predkladanie žiadostí a časový harmonogram vyhodnocovania žiadostí

Žiadateľ:

- vyplní elektronický formulár „Žiadosť“ dostupný na: https://covid2021.iedu.sk/modernejsiaskola/pridaj

- zašle  tlačivo projekt (dostupné na stránke https://www.minedu.sk/data/att/19636.doc ) spolu s čestným vyhlásením a potvrdením z inšpektorátu práce na adresu: modernejsiaskola@minedu.sk, kde žiadateľ uvedie do predmetu EDUID školy. Potvrdenie z inšpektorátu práce stačí zaslať do 13.06.2021.

 

Komisia nebude posudzovať žiadosti

 • doručené po stanovenom termíne
 • neúplné žiadosti alebo žiadosti obsahujúce formálne nedostatky

 

Zriaďovateľ, ktorý plánuje inovovať prístupy vo výučbe a implementovať ich do praxe na viacerých školách, zašle žiadosť za každú školu samostatne.

Výber žiadateľov, ktorým bude poskytnutá dotácia ministerstvom, vykoná komisia na výber, posúdenie a hodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na zlepšenie vybavenia základných a stredných škôl na rok 2021 (ďalej len „komisia“).

Komisiu vymenúva minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). Podrobnosti o úlohách, členstve a zložení komisie, zasadnutiach komisie a hodnotení žiadostí o poskytnutie dotácie upravuje štatút komisie.

Na základe rozhodnutia o poskytnutí dotácie uzatvorí ministerstvo so žiadateľom, ktorému je schválená dotácia, písomnú zmluvu o poskytnutí dotácie.

E-mail na konzultácie vo veci predkladania žiadostí modernejsiaskola@minedu.sk

 

7. Posúdenie a vyhodnotenie žiadostí

Posúdenie a priebežné vyhodnocovanie žiadostí podľa dátumu doručenia o poskytnutie dotácie na projekt vykonáva komisia. Komisia vyhodnotí žiadosti najneskôr do 13.06.2021. Na základe návrhu komisie o poskytnutí dotácie na projekt ministerstvo schváli žiadateľovi rozpočet.

Štruktúru výdavkov uvedených v schválenom rozpočte je možné presúvať medzi jednotlivými položkami do výšky maximálne 20 % celého rozpočtu.

 

V prípade, ak ministerstvo rozhodne o inej výške dotácie na projekt, ako bola požadovaná v žiadosti, žiadateľ podľa pokynov ministerstva prepracuje a predloží upravenú žiadosť na využitie dotácie.

 

8. Podmienky na použitie a zúčtovanie dotácie

Dotáciu je potrebné vyčerpať najneskôr do 30. 09. 2021, avšak v optimálnom prípade by mali byť všetky úkony realizované do začiatku školského roka. Termín zúčtovania poskytnutej dotácie na bežné/kapitálové výdavky je do 31. 10. 2021.

Podmienkou pre prijatie poskytnutej dotácie  je číslo bankového účtu (vo formáte IBAN) prijímateľa na vedenie prostriedkov poskytovaných zo štátneho rozpočtu.

Vykonanie kontroly použitia dotácie na mieste bude realizované v súlade s platnou legislatívou.  

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky