Oznam pre žiadateľov a prijímateľov nenávratného finančného príspevku - problémy s portálom ITMS

02.03.2010

Vážení užívatelia,

verejný portál ITMS je do dátumu 8.3.2010 iba v čítacom móde, t.j. nie je možné na žiadostiach o NFP a žiadostiach o platbu ukladať žiadne zmeny. Tento stav je spôsobený technologickými problémami a ich operatívnym riešením.

Od dátumu 8.3.2010 bude opäť možné predkladanie žiadostí o NFP prostredníctvom verejného portálu ITMS. Aktuálne platné výzvy budú zo strany riadiacich orgánov a sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom predĺžené o relevantnú dĺžku trvania platnosti výzvy.

Prijímatelia realizujúci projekty sú od dňa 1.3.2010 povinní žiadosti o platbu predkladať výlučne v papierovej podobe, t.j. žiadosti o platbu, ktoré neboli zo strany prijímateľa do času prechodu do čítacieho módu portálu zaslané na riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom prostredníctvom verejného portálu ITMS, je prijímateľ povinný spracovať v papierovej verzii a túto zaslať na príslušný riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán. Povinnosť predkladania žiadostí o platbu iba v papierovej podobe je stanovená do 30.4.2010.

Ďakujeme za porozumenie.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku