Oznam pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku - predĺženie prechodného obdobia na vypĺňanie a odosielanie monitorovacích správ prostredníctvom verejnej časti ITMS do 30.9.2010

31.08.2010

Na základe aktualizácie Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013 (verzia 4.2  zo dňa 27. 8. 2010) Riadiaci orgán pre OP Vzdelávanie oznamuje predĺženie prechodného obdobia na predkladanie monitorovacích správ prostredníctvom verejnej časti IT monitorovacieho systému do 30. 9. 2010 – čo znamená, že počas predĺženého prechodného obdobia nie je prijímateľ povinný elektronicky vypĺňať a odosielať priebežné monitorovacie správy, záverečnú monitorovaciu správu projektu a následné monitorovacie správy projektu prostredníctvom verejnej časti IT monitorovacieho systému.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku