Oznam pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku – predĺženie prechodného obdobia na predkladanie monitorovacích správ projektov

31.08.2010

Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj oznamuje prijímateľom, že v zmysle aktualizácie Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 4.2, ktorý je účinný od 27.augusta 2010 sa predlžuje prechodné obdobie na predkladanie monitorovacích správ do 30. septembra 2010. Počas prechodného obdobia prijímatelia nie sú povinní elektronicky vyplniť a odoslať priebežné monitorovacie správy projektu, záverečné monitorovacie správy projektu a následné monitorovacie správy projektu prostredníctvom verejnej časti IT monitorovacieho systému.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku