Oznam o zverejnení výsledkov hodnotenia nových projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2018

Orgány VEGA prerokovali a schválili výsledky vstupného hodnotenia projektov. Každá komisia VEGA hodnotila projekty v kontexte všetkých prijatých žiadostí v danej komisii, pričom výsledné bodové hodnotenia sú výsledkom tajného hlasovania všetkých členov príslušnej komisie.
 
Po prihlásení sa do on-line systému e-VEGA je v zmysle dodatku č. 5 k pravidlám VEGA k dispozícii slovné stanovisko komisie a výsledné bodové hodnotenie daného projektu. Pri projektoch vyradených v 1. kole výberu nie je bodové hodnotenie, v systéme e-VEGA je takýto projekt označený ako zamietnutý (ZV1) spolu s uvedením dôvodu.
 
Rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA a poskytnutie finančných prostriedkov vedúcim projektov bude realizované v roku 2018.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku