Oznam o zverejnení výsledkov hodnotenia nových projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2017

Predsedníctvo VEGA na svojom zasadnutí 11. 11. 2016 prerokovalo a schválilo výsledky vstupného hodnotenia projektov. Každá komisia VEGA hodnotila projekty v kontexte všetkých prijatých žiadostí v danej komisii, pričom výsledné bodové hodnotenia sú výsledkom tajného hlasovania všetkých členov príslušnej komisie.
 
Po prihlásení sa do on-line systému e-VEGA je v zmysle dodatku č. 5 k pravidlám VEGA k dispozícii slovné stanovisko komisie a výsledné bodové hodnotenie daného projektu.
 
Rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA a poskytnutie finančných prostriedkov vedúcim projektov bude realizované v roku 2017.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku