Oznam o zverejnení rozpisu dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA v roku 2021

MŠVVaŠ SR zverejnilo rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA na rok 2021

Projekty žiadateľov z vysokých škôl, ktoré VEGA neeviduje ako riešené projekty (nenachádzajú sa vo zverejnenom rozpise a v systéme e-VEGA sú označené ako nefinancované/neriešené), sa s prideleným evidenčným číslom nemôžu ďalej uvádzať ani riešiť. V prípade spoločného projektu so SAV, ak nie je financovaná časť v rezorte školstva, takýto projekt MŠVVaŠ SR neeviduje ako projekt riešený v rezorte školstva. 

V prípade vedúceho projektu, ktorého predchádzajúci skončený projekt (s predloženou záverečnou správou do 31. 3. 2021) bude v nasledujúcom období hodnotený v kategórii nesplnil ciele, MŠVVaŠ SR v zmysle pravidiel VEGA zastaví poskytovanie dotácie na riešenie jeho nového projektu a vyradí ho z evidencie financovaných/riešených projektov VEGA.
Skočiť na začiatok stránky