Navigácia

Ovládanie štátneho jazyka

Žiadateľ o uznanie odbornej kvalifikácie  je povinný ovládať štátny jazyk v rozsahu potrebnom na výkon príslušného regulovaného povolania.
 
Ak ide o zdravotníckeho pracovníka, overuje sa ovládanie štátneho jazyka v dostatočnom rozsahu potrebnom na výkon príslušného regulovaného povolania s ohľadom na bezpečnosť pacientov. Príslušným orgánom na účel overenia ovládania štátneho jazyka zdravotníckeho pracovníka je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Bližšie informácie nájdete na stránkach Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Pri inom regulovanom povolaní sa overenie ovládania štátneho jazyka vykoná, len ak existujú závažné konkrétne pochybnosti o dostatočnom rozsahu ovládania štátneho jazyka. V takom prípade žiadateľ ovládanie štátneho jazyka môže preukázať úspešným vykonaním maturitnej skúšky, štátnej jazykovej skúšky alebo inej rovnocennej skúšky, prípadne iným primeraným spôsobom, ktorý sám navrhne.
 
Ak príslušný orgán nevyhodnotí ovládanie štátneho jazyka na základe vyššie uvedeného ako dostatočné, rozhodne o overení znalostí zo štátneho jazyka. Overenie musí byť primerané činnosti, ktorú má žiadateľ záujem vykonávať 

Overenie ovládania štátneho jazyka v rozsahu potrebnom na výkon príslušného regulovaného povolania skúškou sa vykonáva po rozhodnutí o uznaní odbornej kvalifikácie alebo po vydaní európskeho profesijného preukazu.

Skočiť na začiatok stránky