Otvorený prístup a otvorené vzdelávacie zdroje

Vláda Slovenskej republiky prijala Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnuite v Slovenskej republike na rok 2015. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci napĺňania uvedeného akčného plánu zrealizovalo prieskum o možnosti zavedenia otvoreného prístupu v rámci financovania výskumnej činnosti z verejných zdrojov. V prieskume boli oslovené vybrané ministerstvá a inštitúcie - hlavní prijímatelia grantov (SAV, verejné vysoké školy).

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku