Otvorená veda – fenomén dnešnej doby

  • Dátum: 18.03.2015
     Vedecké poznatky a ich otvorený prístup smerom k verejnosti – to je hlavný motív medzinárodnej konferencie Open Access politika Slovenska v Európskom rámci 2015 – súčasný stav a perspektívy. Organizuje ju Centrum vedecko-technických informácií SR 25. marca 2015 ako jedno z podujatí Týždňa slovenských knižníc.
     CVTI SR  prináša širšej i odbornej verejnosti informácie z pozície Národného referenčného bodu pre Open Acces (OA) politiku Európskej komisie na Slovensku. Konferencia prinesie účastníkom aj informácie o implementácií pravidiel HORIZONT 2020 do OA, priblíži súčasnú legislatívu v tejto oblasti na národnej úrovni a predstaví OA politiky v činnosti slovenských, ako aj zahraničných vydavateľstiev odbornej literatúry.
     Odborný program konferencie zabezpečia slovenskí a zahraniční prednášatelia z oblasti legislatívy, vydavateľskej praxe či vedeckého publikovania. Súčasťou podujatia je tiež záverečná diskusia s prednášateľmi na  konferencii k téme OA, do ktorej sa môžu zapojiť všetci zúčastnení. Konferencia je určená predovšetkým pracovníkom vedy a výskumu, doktorandom, pracovníkom knižníc, ako aj všetkým záujemcom o problematiku otvoreného prístupu k vedeckým poznatkom.
     „Hlavným problémom je v súčasnosti nedostatočné  povedomie o OA politike na Slovensku. Usporiadanie konferencie na túto tému sa javí ako optimálny krok k položeniu základov pre lepšie chápanie princípov OA a OA politiky, pre celkový prehľad o aktivitách, ktoré sa v tejto oblasti už vyvíjajú jednak na legislatívnej úrovni, ako aj na úrovni vydavateľov a dodávateľov odbornej literatúry, s ktorými CVTI SR priamo spolupracuje,“  uvádza PhDr. Mária Žitňanská, odborný garant podujatia.
     Podujatie je jednou z aktivít medzinárodného projektu OpenAIRE2020 a národného  projektu NITT SK, ktoré realizuje CVTI SR a financujú ho štrukturálne fondy EÚ.

Viac informácií nájdete na stránke konferencie: http://oa.cvtisr.sk
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku