Otázky k výzve

Je možné financovať z dotácie na rozvoj nákup/výkup pozemkov?

Nákup pozemkov je z hľadiska ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie položkou 711 001. Výdavky v tejto oblasti nie sú podporované v rámci výzvy.
 

Je potrebné, aby ku dňu podania bolo platné stavebné povolenie, ak v rámci projektu plánujeme so stavebnými prácami?

Nie je to potrebné, ale pripravenosť na realizáciu má vplyv na posúdenie projektu - z hľadiska aktiít, časového harmonogramu, uskutočniteľnosti aktivít a pod. V prípade, že je potrbené pripraviť samotnú projektovú dokumentáciu, je na zváženie, či by sa projekt nemal obmedziť len na aktiity spojené s jej prípravou. 

Ktoré prílohy sú povinné?

Systém umožňuje predložiť len prílohy - životopisy riešiteľského tímu. Iné prílohy sa nevyžadujú.

Ak chceme realizovat drobne rekonstrukcne prace, resp. modernizaciu, je potrebne predlozit stavebnu dokumnetaciu realizacnu, alebo staci nakres s odhadovanym rozpoctom, pripadne fotodokumentacia existujuceho stavu?

Nie, predloženie takýchto typov dokumentácie sa nevyžaduje. Je potrebné vyjasniť v rámci aktivít, merateľných ukazovateľov a komentárov k rozpočtu, na základe čoho bola vykonaná kalkulácia a aké výsledky projekt zabezpečí. Z hľadiska realizácie projektu odporúčame viesť dokumentáciu, ktorá preukáže vykonané aktivity.

Vzhladom k opravnenej dobe trvania projektu, je potrebne uz teraz prilozit verejne obstaravanie, alebo aspon prieskum? Ide o nakup technickeho vybavenia do specializaavnej ucebne, resp. jej drobnych stavebnych uprav, resp. vymeny interieroveho vybavenia.

Je na žiadateľovi, či a kedy začne s verejným obstarávaním a ako sa v rámci projektu vysporiada s časovým harmonogramom jednotlivých aktivít. 

Zivotopis ma byt vo formate europassu?

Formát nie je predpísaný.

Su niekde uvedene meratelne ukazovatele k tejto vyzve alebo si ich ziadatel zadefinuje sam v zmysly vlastnych rozvojovych programov, resp. dokumentov?

Návrh vytvára žiadateľ.
 

Minimalna vyska financovania z inych zdrojov ako dotacia je 10% z celkoveho rozpoctu projektu. 10% musia byt iba vlastne zdroje VVS? Mozu to byt napr. odpracovane hodiny?Ine ? Ake? 15%  z rozpoctu projektu nepodlieha zuctovaniu a je urcene na pokrytie nepriamych vydavkov. Ide o 15% z priamych beznych vydavkov?

Spolufinancovanie sú výdavky, ktoré vysoká škola vynaloží na implementáciu projektu nad rámec poskytnutej dotácie na rozvojový projekt. Ak zamestnanci vysokej školy budú pracovať na implementácii projektu a tento časový fond vysoká škola vie preukázateľne vykázať na aktivity projektu, osobné náklady spojené s týmito aktivitami, ktoré nebudú hradené z dotácie na rozvoj, je možné považovať za spolufinancovanie zo strany vysokej školy. Čo sa týka nepriamych výdavkov, ide o 15 % z bežných priamych výdavkov / dotácie.

Kam je potrebné doručiť žiadosť a projekt?

Projetk sa podáva prostredníctvom portálu vysokých škôl. Vygenerovaná žiadosť sa doručuje na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu, Stromová 1, 813 30 Bratislava 1.

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku