Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Otázky k vyhláseným výzvam

Otázky k vyhláseným výzvam adresujte v prípade dopytovo-orientovaných projektov Agentúre MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ, v prípade národných projektov/písomných vyzvaní/oznámení o možnosti predkladať projektové návhry Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR. Kontakty, resp. kontaktné osoby sú vždy uvedené priamo v samotnej výzve/písomnom vyzvaní.

  

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku