Otázky doručené k výzve

Je možné, aby za jednu vysokú školu boli podané viaceré žiadosti k jednému projektu OECD? 

Áno, výzva to nevylučuje. Ak sú v rámci vysokej školy viaceré fakulty, ktoré majú expertov na danú tému, môžu podať samostatnú žiadosť. Žiadosť však podáva/schvaľuje štatutár, tak je na jeho rozhodnutí, či podá viacero žiadostí. 

Ako je rozdelená alokovaná suma medzi jednotlivé projekty OECD? 

Táto alokácia nie je vopred daná a bude závisieť od vybraných žiadostí na financovanie.

Je možné spolufinancovanie i nefinančnou formou? (mzdy zamestnancov, prenájom..). 

Prenájom nie je relevantný výdavok, teda na to je určených 15 % nepriamych nákladov. Samozrejme, že ak mzdy a odvody (ich časť) zapojených ľudí budete financovať z iných projektov/z (inej) dotácie, je to spolufinancovanie, ale treba kalkulovať ich časový fond na tieto aktivity, teda nie je možné zohľadniť ich platy ako celok, ale len časť, ktorú predpokladáte že budú venovať projektovým aktivitám a následne mať systém monitoringu.

Aká je minimálne požadovaná výška spolufinancovania?

Výška spolufinancovania daná nie je, ale je to jedno z hodnotených kritérií, takže preferenciu má vyššie spolufinancovanie. 
 

Postačuje žiadosť a dokumenty podať v slovenskom jazyku?

Áno, je postačujúci slovenský jazyk, ako je však zrejmé, projekt bude riešený v anglickom jazyku a preto je potrebná patričná znalosť anglického jazyka.

 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku