Otázky a odpovede (aktualizované 17. 4. 2015)

Otázka č. 1 (28. 1. 2015)
Sme bežná základná škola s primárnym a sekundárnym vzdelávaním. Na druhom stupni máme zriadené dve špeciálne triedy. Stačí používať funkčnú klasifikáciu (FK) - 09.1.2 a 09.2.1, alebo 09.1.2.1 a 09.2.1.1 alebo 09.1.2.1, 09.2.1.1 a 09.2.1.2. ?
 
V prípade Vašej školy odporúčame rozpočtovať výdavky na:
 • primárne vzdelávanie  na 09.1.2.1,
 • nižšie sekundárne vzdelávanie na 09.2.1.1, ak  väčšina počtu žiakov 2.stupňa navštevuje  triedy s bežnou starostlivosťou.

 
Otázka č. 2 (28. 1. 2015)
Ak školská jedáleň pri základnej škole varí obedy pre inú základnú školu, je potrebné tieto obedy účtovať ako obedy pre cudzích stravníkov (na 09.6.0?) alebo je potrebné z danej školy zistiť a rozdeliť počet detí na predprimárne, primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie a podľa toho rozpočítať výdavky?  Bude sa to týkať len obedov, alebo aj ostatných výdavkov školskej jedálne? Napr. nákupu tlačiarne, tanierov, príborov, hrnca? Škola má  cca 480 stravníkov, z toho je 80 z inej školy.
 
Upozorňujeme, že žiakov inej školy, ktorým varíte obedy, nemožno považovať za „cudzích stravníkov“, resp. iné fyzické osoby. Definícia stravníkov je uvedená v §140 ods.3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
V metodike COFOG pre regionálne školstvo sa hovorí : Ak výdavok zahŕňa viaceré funkcie, možno na 4. úrovni funkčnej klasifikácie pre oddiel 09 Vzdelávanie použiť kód podľa funkcie, na ktorú sa vzťahuje najväčšia časť daného výdavku.
Z uvedeného vyplýva, že môžete na 4. úrovni funkčnej klasifikácie použiť len napr. kód 09.6.0.2 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania, ak prevažujú žiaci prvého stupňa. (resp. kód 09.6.0.3 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania, ak prevažujú žiaci druhého stupňa, resp. kód 09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania, ak prevažujú žiaci materskej školy).


 
Otázka č. 3 (28. 1. 2015)
Je možné výdavky na školské stravovanie v materskej škole a základnej škole zatriediť iba na oddiel, skupinu a triedu, t.j. na 09.6.0 Vedľajšie služby v školstve, alebo sa musia členiť na podtriedy 09.6.0.1, 09.6.0.2, 09.6.0.3?
 
V metodike COFOG pre regionálne školstvo sa hovorí : Ak výdavok zahŕňa viaceré funkcie, možno na 4. úrovni funkčnej klasifikácie pre oddiel 09 Vzdelávanie použiť kód podľa funkcie, na ktorú sa vzťahuje najväčšia časť daného výdavku.
Z uvedeného vyplýva, že môžete na 4. úrovni funkčnej klasifikácie použiť len napr. kód 09.6.0.2 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania, ak prevažujú žiaci prvého stupňa. (resp. kód 09.6.0.3 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania, ak prevažujú žiaci druhého stupňa, resp. kód 09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania, ak prevažujú žiaci materskej školy).
 

 
Otázka č. 4 (28. 1. 2015)
Ako má školská jedáleň zatriediť náklady na stravovanie a školské potreby pre deti z rodín v hmotnej núdzi, doteraz boli na 10.7.0.1 633009 a 10.7.0.1 637014? Finančné prostriedky na tento účel poskytuje základným a materským školám Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR prostredníctvom zriaďovateľa.
 
Na uvedenú otázku poskytujeme odpoveď ŠÚ SR: „Náklady na stravovanie a školské potreby pre deti z rodín v hmotnej núdzi odporúčame zaradiť pod COFOG 10.4.0 Rodina a deti“.


 
Otázka č. 5 (28. 1. 2015)
Ako rozpočítať výdavky, keď sa v školskej jedálni stravujú žiaci prvého aj druhého stupňa ZŠ?

Ak sa v školskej jedálni stravujú žiaci prvého aj druhého stupňa základnej školy, pri rozpočtovaní a vykazovaní možno použiť kód 09.6.0.2 Vedľajšie služby v školstve poskytované v rámci primárneho vzdelávania, ak prevažujú žiaci prvého stupňa resp. kód 09.6.0.3 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania, ak prevažujú žiaci druhého stupňa.
Alebo je možné použiť oba kódy a výdavky rozdeliť podľa vhodne zvolenej základne (napr. podľa počtu detí v primárnom a sekundárnom vzdelávaní).
 

 
Otázka č. 6 (28. 1. 2015)
Ako máme postupovať pri klasifikácii výdavkov na nepedagogických zamestnancov (účtovníčka, upratovačka, školník...) v prípade mzdových nákladov (610,620), ak títo zamestnanci vykonávajú práce aj pre ZŠ aj MŠ?
 
V tomto prípade  odporúčame rozpočtovať a rozúčtovať výdavky podľa vhodne zvolenej základne (počtu žiakov, detí MŠ) nasledovne :
 • na predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou  na 09.1.1.1 (pre MŠ),
 • na primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou na 09.1.2.1  (pre ZŠ 1. stupeň),
 • na nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou na 09.2.1.1 (pre ZŠ 2. stupeň).

 
Otázka č. 7 (28. 1. 2015)
Ako máme postupovať pri klasifikácii prevádzkových nákladov (630), napr. čistiace potreby pre upratovačku, ak sa upratovanie vykonáva súčasne v MŠ, ZUŠ aj CVČ?
 
V tomto prípade odporúčame rozpočtovať a rozúčtovať výdavky podľa vhodne zvolenej základne (počtu žiakov, detí):
 • na predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou na 09.1.1.1 (pre MŠ),
 • na vzdelávanie nedefinované podľa úrovne na 09.5.0 (pre ZUŠ a CVČ).


Otázka č. 8 (28. 1. 2015)
Patria nulté ročníky základnej školy podľa novej FK do skupiny 09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou? Celkový počet žiakov na našej škole je 660 a detí v nultom ročníku máme 34. 
 
Nie, nulté ročníky odporúčame rozpočtovať ako primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou na 09.1.2.1  (pre ZŠ 1. stupeň).


 
Otázka č. 9 (28. 1. 2015)
Na 1. aj na 2. stupni základnej školy máme aj špeciálne triedy ale väčšina žiakov navštevuje bežné triedy (na 1. stupni je v bežných triedach 88% žiakov v špeciálnych triedach je 12%, na druhom stupni je v bežných triedach 73% žiakov a v špeciálnych triedach 27% žiakov). Je potrebné klasifikovať výdavky na úrovni podtriedy (4.úroveň) osobitne na bežnú a osobitne na špeciálnu starostlivosť, t.j. aj na 09.1.2.2 - primárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou a 09.2.1.2 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné  so špeciálnou starostlivosťou?
 
V tomto prípade je možné použiť metodiku: „Ak výdavok zahŕňa viaceré funkcie, možno na 4. úrovni funkčnej klasifikácie pre oddiel 09 Vzdelávanie použiť kód podľa funkcie, na ktorú sa vzťahuje najväčšia časť daného výdavku“.
 
V prípade Vašej školy odporúčame rozpočtovať výdavky na:
 • primárne vzdelávanie  na 09.1.2.1 (1. stupeň ZŠ), ak  väčšina počtu žiakov 1. stupňa navštevuje  triedy s bežnou starostlivosťou,
 • nižšie sekundárne vzdelávanie na 09.2.1.1 (2. stupeň ZŠ), ak  väčšina počtu žiakov 2. stupňa navštevuje  triedy s bežnou starostlivosťou.


Otázka č. 10 (4. 2. 2015)
V školskej jedálni pri základnej škole sa stravujú žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ a študenti gymnázia. Je potrebné členiť výdavky podľa novej klasifikácie na: 09.6.0.2, 09.6.0.3 a 09.6.0.4 podľa nami zvoleného kľúča (počet stravníkov)?
Máme použiť aj klasifikáciu 09.6.0.4, alebo máme žiakov gymnázia zahrnúť k žiakom 2. stupňa?
 

V metodike COFOG pre regionálne školstvo sa hovorí : Ak výdavok zahŕňa viaceré funkcie, možno na 4. úrovni funkčnej klasifikácie pre oddiel 09 Vzdelávanie použiť kód podľa funkcie, na ktorú sa vzťahuje najväčšia časť daného výdavku.

Z uvedeného vyplýva, že môžete na 4. úrovni funkčnej klasifikácie použiť len napr. kód 09.6.0.2 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania, ak prevažujú žiaci prvého stupňa (resp. kód 09.6.0.3 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania, ak prevažujú žiaci druhého stupňa, resp. kód 09.6.0.4 Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania, ak prevažujú študenti gymnázia).

Alebo je možné použiť všetky tri kódy a výdavky rozdeliť podľa vhodne zvolenej základne (napr. podľa počtu stravníkov).


Otázka č. 11 (4. 2. 2015)
Sme Liečebno-výchovné sanatórium (LVS) (primárne  vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou) a doteraz sme rozpočtovali na strediskách 09.1.2.2 – základná škola, 09.6.0.9 - domov, 09.6.0.6 – školská jedáleň. Teraz nám nie je jasné, či sa strediská 09.6.0.9 a 09.6.0.6 zlučujú podľa novej funkčnej klasifikácie COFOG na 09.6.0.8 Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinované podľa úrovne, alebo máme rozpočtovať na  09.1.2.2 - ZŠ, 09.6.0.8 - internát a  09.6.0.2 - jedáleň?
 

V metodike COFOG pre regionálne školstvo sa hovorí: Ak výdavok zahŕňa viaceré funkcie, možno na 4. úrovni funkčnej klasifikácie pre oddiel 09 Vzdelávanie použiť kód podľa funkcie, na ktorú sa vzťahuje najväčšia časť daného výdavku.

V prípade Vášho liečebno-výchovného sanatória odporúčame rozpočtovať výdavky na :

 • primárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou  na 09.1.2.2 (pre 1. stupeň ŠZŠ),
 • nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné so špeciálnou starostlivosťou na 09.2.1.2 (ak máte 2. stupeň ŠZŠ),
 • vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania na 09.6.0.2 (pre ŠJ a LVS - internát), ak prevažujú žiaci prvého stupňa (resp. kód 09.6.0.3 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania, ak prevažujú žiaci druhého stupňa). 

Alebo je možné použiť oba kódy 09.6.0.2 a 09.6.0.3 a výdavky rozdeliť podľa vhodne zvolenej základne (napr. podľa počtu žiakov).

V súvislosti s výkazom Škol (MŠVVŠ SR) 1-04, ktorého vzor pre rok 2015 je zverejnený na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, odporúčame Vám v účtovníctve rozlíšiť ŠJ a LVS-domov ďalším príznakom.


Otázka č. 12 (4. 2. 2015)
Je centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie z hľadiska funkčnej klasifikácie COFOG zaradená pod číselný kód 09.6.0.8 Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne? Znamená to, že všetky výdavkysa budú rozpočtovať a účtovať v rámci roka len v rámci tohto kódu?  
 
Nie, kód 09.6.0.8 Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne nebudete používať
 
Výdavky CPPPaP odporúčame rozpočtovať v nadväznosti na metodiku COFOG pre regionálne školstvo: Ak výdavok zahŕňa viaceré funkcie, možno na 4. úrovni funkčnej klasifikácie pre oddiel 09 Vzdelávanie použiť kód podľa funkcie, na ktorú sa vzťahuje najväčšia časť daného výdavku.
 
Z uvedeného vyplýva, že môžete na 4. úrovni funkčnej klasifikácie použiť len napr.:
 

 • kód 09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania (ak prevažujú deti materských škôl), alebo
 • kód 09.6.0.2 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania (ak prevažujú žiaci prvého stupňa ZŠ), alebo
 • kód 09.6.0.3 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania (ak prevažujú žiaci 2. stupňa ZŠ). 

Alebo je možné použiť všetky tri kódy a výdavky rozdeliť podľa vhodne zvolenej základne (napr. podľa počtu detí, žiakov).


Otázka č. 13 (4. 2. 2015)
Ako rozpočtovať výdavky ŠZŠ podľa novej klasifikácie výdavkov verejnej správy COFOG? Treba rozdeľovať na 09.1.2.2 ročníky 1.-4. pre žiakov so špeciálnou starostlivosťou a na 09.2.1.2 výdavkyna vzdelávanie na II. stupni ŠZŠ – aj keď títo žiaci končia na úrovni I. stupňa ZŠ?
 
V prípade špeciálnej základnej školy je potrebné výdavky rozpočtovať na:

 • primárne vzdelávanie  so špeciálnou starostlivosťou na 09.1.2.2 (pre 1. stupeň ŠZŠ)
 • nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné so špeciálnou starostlivosťou na 09.2.1.2.  (pre 2. stupeň ŠZŠ) 


Otázka č. 14 (4. 2. 2015)
Sme odborné učilište internátne. Ako máme rozpočtovať výdavky podľa novej klasifikácie výdavkov verejnej správy COFOG?
 
V prípade odborného učilišťa internátneho je potrebné výdavky rozpočtovať na:
 
 • nižšie sekundárne vzdelávanie odborné so špeciálnou starostlivosťou na 09.2.1.4  (pre OU)
 • vedľajšie služby poskytované  v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania na 09.6.0.3 (pre internát). 


Otázka č. 15 (4. 2. 2015)
Ako rozpočtovať výdavky podľa novej klasifikácie výdavkov verejnej správy COFOG na stravovanie v špeciálnych základných školách? Patria tieto výdavky na stravovanie pod číselný kód 09.6.0.8?
 
Nie, kód 09.6.0.8 Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne nebudete používať
 
V metodike COFOG pre regionálne školstvo sa hovorí : Ak výdavok zahŕňa viaceré funkcie, možno na 4. úrovni funkčnej klasifikácie pre oddiel 09 Vzdelávanie použiť kód podľa funkcie, na ktorú sa vzťahuje najväčšia časť daného výdavku.
 
Z uvedeného vyplýva, že môžete na 4. úrovni funkčnej klasifikácie použiť len napr.:
 
 • kód 09.6.0.2 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania (ak prevažujú žiaci prvého stupňa), alebo
 • kód 09.6.0.3 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania (ak prevažujú žiaci druhého stupňa).

Alebo je možné použiť obidva kódy a výdavky rozdeliť podľa vhodne zvolenej základne (napr. podľa počtu stravníkov).

 


Otázka č. 16 (9. 2. 2015)
Ako rozpočtovať podľa novej klasifikácie výdavkov verejnej správy COFOG výdavky v poradenských školských zariadeniach - CPPPaP a CŠPPaP? Patria tieto výdavky pod číselný kód 09.6.0.8?
 
Nie, kód 09.6.0.8 Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne nebudete používať. 
 
V metodike COFOG pre regionálne školstvo sa hovorí : Ak výdavok zahŕňa viaceré funkcie, možno na 4. úrovni funkčnej klasifikácie pre oddiel 09 Vzdelávanie použiť kód podľa funkcie, na ktorú sa vzťahuje najväčšia časť daného výdavku.
 
Z uvedeného vyplýva, že môžete na 4. úrovni funkčnej klasifikácie použiť len napr. :
 • kód 09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania (ak prevažujú deti materskej školy), alebo
 • kód 09.6.0.2 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania (ak prevažujú žiaci prvého stupňa), alebo
 • kód 09.6.0.3 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania (ak prevažujú žiaci druhého stupňa ZŠ (resp. OU alebo praktickej školy), alebo
 • kód 09.6.0.4 Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania, (ak prevažujú žiaci gymnázia, resp. SOŠ).
 
Alebo je možné použiť všetky uvedené kódy a výdavky rozdeliť podľa vhodne zvolenej základne (napr. podľa počtu detí, žiakov).


 
Otázka č. 17 (9. 2. 2015)
Ako máme rozpočtovať výdavky v Reedukačnom centre (RC) podľa novej klasifikácie výdavkov verejnej správy COFOG? Pri RC je zriadená špeciálna základná škola (2. stupeň) a odborné učilište.
 
V metodike COFOG pre regionálne školstvo sa hovorí : Ak výdavok zahŕňa viaceré funkcie, možno na 4. úrovni funkčnej klasifikácie pre oddiel 09 Vzdelávanie použiť kód podľa funkcie, na ktorú sa vzťahuje najväčšia časť daného výdavku.
 
Výdavky na špeciálnu základnú školu a výdavky na odborné učilište môžete na 4. úrovni klasifikovať nasledovne :
 • na 09.2.1.2 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecnéso špeciálnou starostlivosťou (ak prevažujú žiaci 2.stupňa ŠZŠ) alebo
 • na 09.2.1.4 Nižšie sekundárne vzdelávanie odborné so špeciálnou starostlivosťou (ak prevažujú žiaci odborného učilišťa a praktickej školy).
 
Alebo môžete použiť oba kódy a výdavky rozdeliť podľa vhodne zvolenej základne (napr. podľa počtu žiakov).
 
Vedľajšie služby poskytované reedukačným centrom (stravovanie, ubytovanie) je potrebné  klasifikovať na 09.6.0.3Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania.
 
V nadväznosti na zverejnený výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 1-04 pre rok 2015 Vám odporúčame rozlíšiť výdavky na stravovanie od výdavkov na ubytovanie ďalším príznakom.  


 
Otázka č. 18 (9. 2. 2015)
Súčasťou našej ZŠ je aj školský klub detí.  Na akú funkčnú klasifikáciu mám zaúčtovať osobné a prevádzkové náklady súvisiace s činnosťou ŠKD?
 
Aj osobné aj prevádzkové náklady súvisiace s činnosťou ŠKD budete klasifikovať na 09.5.0. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne.


 
Otázka č. 19 (9. 2. 2015)
Akú funkčnú klasifikáciu máme použiť pri vyplatených odmenách za prácu, ktorú vykonáva správca počítačovej siete v špeciálnej základnej škole na základe uzavretej dohody o pracovnej činnosti a odmenu za vyučovanie náboženstva, ktoré vykonáva pani farárka tiež na základe uzavretej dohody? Máme tieto výdavky zaradiť do služieb pod kódy 09.6.0.2 a 09.6.0.3  alebo máme použiť kód 09.1.2.2, resp. 09.2.1.2?
 
Kódy 09.6.0.2 a 09.6.0.3 nie je možné použiť z dôvodu, že sa nejedná o vedľajšie služby v školstve, ale o výdavky na primárne a sekundárne vzdelávanie.
 
V metodike pre regionálne školstvo sa hovorí : „ak výdavok zahŕňa viaceré funkcie, možno na 4. úrovni funkčnej klasifikácie COFOG pre oddiel 09 Vzdelávanie použiť kód podľa funkcie, na ktorú sa vzťahuje najväčšia časť daného výdavku.Na ostatných úrovniach je potrebné v prípadoch, keď výdavok zahŕňa viaceré funkcie, urobiť podľa možností jeho rozpočítanie podľa vhodne zvolenej základne“.
 
Vo Vašom prípade  je klasifikácia výdavkov primárneho vzdelávania a nižšieho sekundárneho vzdelávania rozlíšená na 2. úrovni. Z uvedeného dôvodu budete finančné prostriedky na dohody, ktoré predstavujú výdavky  na vzdelávanie, rozpočtovať nasledovne:
 • na 09.1.2.2 Primárne vzdelávanie  so špeciálnou starostlivosťou (pre 1. stupeň ŠZŠ)
 • na 09.2.1.2 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné so špeciálnou starostlivosťou (pre 2. stupeň ŠZŠ).
 
Rozpočtovanie výdavkov je možné urobiť napríklad podľa počtu žiakov na 1. stupni ŠZŠ a 2. stupni ŠZŠ.


 
Otázka č. 20 (9. 2. 2015)
 
Chcela by som sa spýtať na to, ako členiť mzdové náklady na ZŠ. Učiteľ II. stupňa ZŠ učí nejaké hodiny aj na I. stupni základnej školy. Môžeme sa prikloniť k tomu, že ak väčší počet hodín učí na II. stupni ZŠ, budeme celý jeho plat účtovať na  09.2.1.1? Alebo jeho plat musím prerátať podľa  toho, koľko hodín učí na I. stupni (09.1.2.1 ) a koľko na II. stupni ZŠ (09.2.1.1)?
 
Metodika pre regionálne školstvo hovorí : „ak výdavok zahŕňa viaceré funkcie, možno na 4. úrovni funkčnej klasifikácie COFOG pre oddiel 09 Vzdelávanie použiť kód podľa funkcie, na ktorú sa vzťahuje najväčšia časť daného výdavku.Na ostatných úrovniach je potrebné v prípadoch, keď výdavok zahŕňa viaceré funkcie, urobiť podľa možností jeho rozpočítanie podľa vhodne zvolenej základne“.
 
Vo Vašom prípade klasifikácia výdavkov primárneho vzdelávania a nižšieho sekundárneho vzdelávania  je rozlíšená na 2. úrovni. Preto je potrebné výdavky rozdeliť podľa vhodne zvolenej základne a výdavky klasifikovať na 09.1.2.1 a na 09.2.1.1.


 
Otázka č. 21 (9. 2. 2015)
Sme plno organizovaná ZŠ. Súčasťou našej ZŠ je MŠ, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ. Chcela by som sa spýtať na to,  ako členiť osobné náklady riaditeľa a účtovníčky. Treba ich rozpočítať podľa počtu žiakov na MŠ (09.1.1.1), 1. stupeň ZŠ (09.1.2.1) a 2. stupeň ZŠ (09.2.1.1)?
 
Metodika pre regionálne školstvo hovorí : „ak výdavok zahŕňa viaceré funkcie, možno na 4. úrovni funkčnej klasifikácie COFOG pre oddiel 09 Vzdelávanie použiť kód podľa funkcie, na ktorú sa vzťahuje najväčšia časť daného výdavku.Na ostatných úrovniach je potrebné v prípadoch, keď výdavok zahŕňa viaceré funkcie, urobiť podľa možností jeho rozpočítanie podľa vhodne zvolenej základne“.
 
Vo Vašom prípade  klasifikácia výdavkov predprimárneho vzdelávania, primárneho vzdelávania a nižšieho sekundárneho vzdelávania  je rozlíšená na 2. a 3. úrovni. Preto je potrebné výdavky rozdeliť podľa vhodne zvolenej základne (napr. podľa počtu žiakov, alebo podľa %-tuálneho rozdelenia pracovného úväzku podľa činností vykonávaných pre jednotlivé súčasti školy) a výdavky klasifikovať na:
 • 09.1.1.1 predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (pre MŠ) 
 • 09.1.2.1primárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou (pre 1. stupeň ZŠ)
 • 09.2.1.1 nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou  (pre 2.st. ZŠ)


Otázka č. 22 (17. 4. 2015)
 
Základná škola dostáva finančné prostriedky – príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ako má tieto finančné prostriedky rozpočtovať podľa novej klasifikácie výdavkov verejnej správy COFOG?   
 
Nakoľko ide o finančné prostriedky na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie  žiakov zo SZP, odporúčame výdavky rozpočtovať a rozúčtovať podľa vhodne zvolenej základne na:
 • 09.1.2.1   primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou  (pre 1. stupeň ZŠ)
 • 09.2.1.1  na nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou (pre 2. stupeň ZŠ).


Otázka č. 23 (17. 4. 2015)
 
Pod ktorý oddiel klasifikácie výdavkov verejnej správy COFOG majú byť zatriedené výdavky na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti (pedagogického zamestnanca 1. stupňa základnej školy), ktorú platí škola (zamestnávateľ) prvých 10 dní jeho PN?  
 
Výdavky zamestnancom na základe § 7 zákona č. 462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje zamestnávateľod prvého dňa dočasnej PN do skončenia dočasnej PN, najdlhšie do desiateho dňa dočasnej PN.
Keďže ide o  výdavok poskytnutý vzdelávacou inštitúciou zamestnancovi zabezpečujúcemu vzdelávanie na 1. stupni ZŠ, potrebné je zatriediť ho pod:
09.1.2.1 primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou
Skočiť na začiatok stránky