OSN v Ženeve privítala našu stredoškolskú elitu v oblasti ľudských práv

  • Dátum: 07.05.2018
     Olympiáda ľudských práv už dvadsať rokov podporuje mladých ľudí so záujmom o ľudskoprávnu problematiku a upozorňuje tak na význam ľudskoprávneho vzdelávania a zvyšovanie jeho kvality na slovenských školách. Vďaka osobnému nasadeniu celoštátnej komisie Olympiády ľudských práv ponúka táto súťaž obohacujúce sprievodné podujatia a príležitosť stretnúť sa s významnými osobnosťami v oblasti presadzovania a ochrany ľudských práv na Slovensku.
     Iuventa – Slovenský inštitút mládeže považuje vzdelávanie k ľudským právam a demokratickému občianstvu za jednu zo svojich priorít a uvedomuje si význam súťaže pre rozvoj mladých ľudí v tejto oblasti. Pri príležitosti XX. výročia Olympiády ľudských práv sa preto rozhodla udeliť špeciálnu cenu: vzdelávaciu návštevu OSN v Ženeve a účasť na workshope „Neformálne o ľudských právach“, ktorý bude realizovaný na Slovensku v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva. Táto cena bola udelená trom najlepším riešiteľom a riešiteľkám v krajských kolách Olympiády ľudských práv, a na obe podujatia boli pozvaní piati predsedovia a predsedníčky krajských kôl ako ocenenie ich práce.
     Vzdelávacej návštevy v OSN, ktorá sa uskutočnila 30. apríla – 2. mája 2018, sa zúčastnilo 24 žiakov a žiačok z rôznych typov stredných škôl a piati stredoškolskí učitelia a učiteľky občianskej náuky, ktorí zabezpečujú krajské kolo súťaží a poskytujú odbornú podporu učiteľom v jednotlivých krajoch. Celodenný program bol zabezpečený v spolupráci s United Nations Office v Ženeve a ponúkol účastníkom a účastníčkam semináre k činnosti vybraných agentúr, prehliadku OSN a pozorovanie zasadnutia Rady pre elimináciu rasovej diskriminácie.
     Zaujímavosti z histórie, činnosti OSN a jej agentúr sa členovia delegácie dozvedeli na komentovanej prehliadke OSN, počas ktorej navštívili napríklad Sálu ľudských práv a aliancie civilizácií či Snemovňu bezpečnostnej rady OSN. Na seminári k činnosti Rozvojového programu OSN (United Nations Development Program) diskutovala s účastníkmi a účastníčkami paniWahida Shah, odborníčka na klimatické zmeny a lesné porasty pre UNDP. Pani Shirlene Afshar, ktorá pracuje pre Agentúru OSN pre utečencov (UNHCR) ako spravodajkyňa pre Európu, rozprávala o osobných skúsenostiach s prácou v utečeneckých táboroch a poslaní agentúry. Na záver programu mali možnosť zúčastniť sa verejného zasadnutia Rady pre elimináciu rasovej diskriminácie, na ktorej prebiehala diskusia o stave dodržiavania ľudských práv v Mauritánskej islamskej republike. Počas pobytu mali účastníci a účastníčky možnosť navštíviť pamiatky starého mesta v Ženeve, previesť sa po Ženevskom jazere a pozrieť si  Múzeum červeného kríža.
     Počas celej návštevy bolo hostiteľom zrejmé, že majú pred sebou výnimočnú skupinu mladých ľudí, ktorí už majú základné znalosti o fungovaní OSN, informácie o aktuálnych environmentálnych a spoločenských problémoch a v neposlednom rade aj svoj vlastný názor. Je nepochybné, že svoju úlohu zohrali učiteľky a učitelia, ktorí sa im venujú a podporujú ich záujem o spoločenské otázky a ľudské práva. Pri sledovaní diskusií mladých ľudí so zamestnancami OSN o histórií OSN, limitoch inštitúcie, kariérnych možnostiach a pracovnej náplni zamestnancov UNDP či UNHCR bolo jasné, že návšteva OSN splnila svoj účel: motivovala, informovala, rozšírila mladým ľuďom obzory, poskytla nové kontakty. Účastníci a účastníčky tiež ocenili možnosť komunikovať v anglickom jazyku, stretnúť sa so stážistami a byť jednoducho súčasťou bežného pracovného dňa v sídle OSN.
     Získané informácie a dojmy z celého pobytu účastníci a účastníčky spracujú vo forme reportážnych správ, ktoré budú zverejnené na webovej stránke súťaže (www.olp.sk) a Iuventy (www.iuventa.sk). Na vzdelávací pobyt bude nadväzovať trojdňový seminár 21. – 23. júna 2018, na ktorom budeme s témou ľudských práv pracovať formou zážitkového učenia.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku