Ôsma konferencia zmluvných strán Medzinárodného dohovoru proti dopingu v športe

  • Foto: MŠVVaŠ SR
  • Dátum: 28.10.2021

V dňoch 26. až 28. októbra 2021 sa v sídle UNESCO v Paríži konala 8. konferencia zmluvných strán Medzinárodného dohovoru proti dopingu v športe, na ktorej sa zúčastnili delegáti z členských štátov UNESCO a zmluvných strán dohovoru. Zasadnutie sa koná pravidelne každé dva roky a predstavuje najvyššie rozhodovacie fórum dohovoru.

ôsma konferencia zmluvných strán Medzinárodného dohovoru proti dopingu v športe

V tomto roku sa zasadnutie uskutočnilo v hybridnej forme, prezenčne a virtuálne, z dôvodu pretrvávajúcich celosvetových protipandemických opatrení. Za Slovenskú republiku bola na zasadnutí prítomná trojčlenná delegácia, ktorá pozostávala zo zástupkýň Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, sekcie športu a Antidopingovej agentúry SR, na čele s vedúcou delegácie pani Natáliou Nash, riaditeľkou odboru športu, sekcie športu Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR.

V prvý deň bolo na programe, okrem vystúpení najvyšších predstaviteľov vlád a schválenia správy zo 7. zasadnutia Konferencie strán (2019), aj  medzinárodné fórum, ktoré bolo venované dvom hlavným stakeholdrom: športovcom a  súkromným zainteresovaným stranám pri ochrane a propagácii športových hodnôt a podpore etiky a integrity v športe.

V priebehu ďalších dvoch dní boli prítomnými delegátmi prediskutované a schválené dokumenty a príslušné uznesenia, vrátane správ činnosti príslušných orgánov Konferencie zmluvných strán, akými je napríklad Schvaľovací výbor Fondu na odstránenie dopingu v športe. Usmernenia a opatrenia boli zamerané  na štrukturálne kapacity a zmeny v globálnom antidopingovom systéme, ako aj ďalší rozvoj implementácie dohovoru a efektívnejších celosvetových opatrení proti dopingu v športe.

Jedna časť opatrení sa venovala zlepšeniu systému monitorovania implementácie dohovoru zmluvnými stranami, vrátane nástroja na predkladanie národných správ, ako aj možným dôsledkom v prípade nedodržiavania ustanovení dohovoru. Zároveň boli predložené a schválené aj návrhy smerujúce k pomoci tým, ktoré majú ťažkosti s implementáciou dohovoru - aby žiadny zmluvný štát nezostal pozadu. Na tento účel boli ponúknuté možnosti Fondu na odstránenie dopingu v športe a mobilizácia zdrojov, ktorá sa môže realizovať aj vo vo forme dobrovoľných príspevkov do spomínaného fondu. Nebola opomenutá ani otázka medzinárodnej spolupráce, hlavne so Svetovou antidopingovou agentúrou, najmä v súvislosti s potrebou súladu s jej hlavnými nástrojmi v boji proti dopingu. Takými je napríklad celosvetový zoznam zakázaných látok, ktorý sa po jeho aktualizácii stáva prílohou dohovoru po schválení Konferenciou zmluvných strán dohovoru.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku