Oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc budú 25. októbra 2021 v slovenských školách

  • Foto: SPK
  • Dátum: 22.10.2021

Takmer dvesto školských knižníc v základných školách a stredných školách si v pondelok 25. októbra 2021 spestrí vyučovanie organizovaním slávnostného podujatia pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc, ktorý sa každoročne slávi štvrtý októbrový pondelok.

ilustračná foto

Od skorého rána do neskorého poobedia budú školskí knihovníci v spolupráci s učiteľmi a vychovávateľmi po celom Slovensku realizovať rôzne originálne, vtipné a inšpirujúce aktivity, ktorých cieľom bude zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového. Rovnako sa budú usilovať, aby každý žiak prispel svojou inšpiráciou a svojimi zručnosťami a schopnosťami k slávnostnému priebehu osláv na vyhlásenú tému Radostná podpora zážitkového učenia školskou knižnicou a zároveň v ňom prejavil aj svoje osobné talenty.

Jadro podujatí budú tvoriť najmä dramatizácie rozprávok, povestí a básní, rozprávkové dopoludnia alebo rozprávkové popoludnia, literárne a recitačné súťaže, vedomostné kvízy, inšpirujúce rozprávanie o prečítaných najobľúbenejších knihách a dobrých a zlých knižných hrdinov, literárne pásma o spisovateľoch formou powerpointových prezentácií alebo literárnych medailónikov, literárne karnevaly či tvorivé čitateľské dielne. Na propagáciu uvedených podujatí školské knižnice už od začiatku októbra využívali nástenky v aulách škôl, školské časopisy, plagáty a webové sídla škôl.

Národné oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc sú súčasťou 17. ročníka celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice, ktorý organizuje Slovenská pedagogická knižnica. Celoslovenský projekt sa uskutočňuje pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Bližšie informácie o uvedenom projekte sú k dispozícii na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice www.spgk.sk v časti Aktuality.

 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku