Osemročné gymnáziá musia garantovať status výberových škôl

     Výsledky Testovania 5 by mali byť jedným a nie jediným kritériom na prijímanie žiakov do osemročných gymnázií. Nastavenie týchto, ako aj ďalších kritérií budú predmetom pracovných diskusií so širokou odbornou verejnosťou v najbližších dvoch rokoch.
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa aj takýmto spôsobom snaží zvýšiť kvalitu vzdelávania v 8-ročných gymnáziách, do ktorých majú byť prijímaní len žiaci s predpokladmi úspešného zvládnutia tohto typu štúdia. 
     Súčasný stav 8-ročných gymnázií postupne dospel do nižšej ako očakávanej kvality. A to napríklad v súvislosti s tým, že na ne bol prijímaný väčší počet žiakov z daného populačného ročníka, než boli dlhodobé odporúčania OECD. 
     Základné školy tak v posledných rokoch zaznamenali výrazný odliv „dobrých“ žiakov, čo sa v konečnom dôsledku prejavilo na kvalite vzdelávacieho systému ako celku. Dokumentujú to aj v posledných rokoch preukazované výsledky externej časti maturitných skúšok žiakov v osemročných gymnáziách, ktoré nie sú významne lepšie oproti výsledkom ich rovesníkov v štvorročných gymnáziách.
     Znižovanie kvality 8-ročných gymnázií potvrdzujú aj výsledky štúdie PISA, ktoré potvrdzujú trend znižovania počtov žiakov 8-ročných gymnázií, ktorí dosahujú excelentné výsledky, a zvyšovania počtov žiakov, ktorí dosahujú najnižšie výsledky.
     Rovnako počet takýchto nadaných žiakov na úrovni 5 % z populačného ročníka uvádzali aj výskumy, z ktorých vychádzali autori Národného programu výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15 - 20 rokov (Milénium).
     Záujem regulovať v tomto duchu počet tried 8-ročných gymnázií sa legislatívne premietol do školského zákona ešte v roku 2008. Podľa neho orgán miestnej štátnej správy v školstve rozhodne o návrhu počtu tried a počtu žiakov prvého ročníka pre všetky gymnáziá s osemročným štúdiom v jeho územnej pôsobnosti pre nasledujúce prijímacie konanie do 15. septembra tak, aby počet žiakov do týchto tried neprekročil 5 % z daného populačného ročníka v príslušnom školskom roku.
     Prechod na požadovanú hranicu mal byť zabezpečený postupne, a to po dohode so zriaďovateľom. Pôvodná lehota postupného prechodu bola predĺžená z roku 2011/2012 na rok 2014/2015 a po nedávnom schválení pozmeňujúceho  návrhu k novele školského zákona až na rok 2016/2017.
     Cieľ postupného znižovania žiakov v 8-ročných gymnáziách na 5 % z populačného ročníka sa podaril dosiahnuť v siedmich samosprávnych krajoch. V týchto krajoch je už v súčasnosti zastúpenie týchto žiakov na úrovni 6 – 8 %. Ministerstvo školstva tak vychádza v ústrety predovšetkým zriaďovateľom 8-ročných gymnázií v Bratislavskom kraji, kde je problém dodržania 5 % kvóra novoprijatých žiakov najvýraznejší a percentuálne zastúpenie týchto žiakov je až 30 %.

Michal Kaliňák
hovorca ministra

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky