Navigácia

Osem slovenských vysokých škôl si vytvorením konzorcií prerozdelí 120 miliónov eur

Peniaze budú môcť vysoké školy použiť na modernizáciu a budovanie integrovanej výskumnej, vzdelávacej či ubytovacej infraštruktúry. Prostredníctvom výzvy mohli vysoké školy žiadať vytvorením konzorcií finančné prostriedky na aktivity ako výstavba nových objektov, nákup stavieb a pozemkov alebo úprava vonkajších areálov. Konzorciá vysokých škôl musia byť vytvorené do roku 2026.

ilustračný obrázok

Do výzvy Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky sa zapojilo osem vysokých škôl, ktoré môžu vytvoriť štyri konzorciá, a to:

  1. konzorcium Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Ekonomickej univerzity v Bratislave
  2. konzorcium Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Technickej univerzity vo Zvolene,
  3. konzorcium Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre,
  4. konzorcium Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Trnavskej univerzity v Trnave.

Celková výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu je 120 miliónov eur, z ktorých 12 miliónov eur je určených na aktivity spojené s integráciou vysokých škôl do konzorcia a 108 miliónov eur je alokovaných na aktivity na podporu integrovanej infraštruktúry.

„Projekty na vytvorenie konzorcií vysokých škôl sú jedným z kľúčových krokov v posilňovaní spolupráce a excelentnosti vo vzdelávaní a vede. Treba oceniť vysoké školy, ktoré takéto aktivity robia, pretože ich zásluhou to povedie ešte k výraznejšiemu pokroku v našom vzdelávacom systéme a som presvedčený, že to bude v prospech nielen študentov, ale celej spoločnosti,“ uviedol minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker.

Po vyhodnotení podaných žiadostí zostavili odborní hodnotitelia poradie úspešnosti prihlásených vysokých škôl, ktoré chcú vytvoriť konzorciá. Hodnotitelia udelili najviac bodov projektu konzorcia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktoré získa z výzvy takmer 50 miliónov eur. Na druhom mieste sa umiestnil projekt konzorcia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Technickej univerzity vo Zvolene, ktoré dostane finančný príspevok vo výške viac ako 20 miliónov eur. Na tretie miesto sa dostal projekt konzorcia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktoré bude mať k dispozícii vyše 24 miliónov eur. Sumu vyše 25 miliónov eur vie získať aj projekt konzorcia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Trnavskej univerzity v Trnave, ktoré sa umiestnilo na štvrtom mieste.

Poradie

Konzorcium

Názov projektu

Výška žiadaných finančných prostriedkov

Pridelená suma finančných prostriedkov na základe hodnotenia

1.

Slovenská technická univerzita a Ekonomická univerzity v Bratislave

Vytvorenie konzorcia univerzít STU - EUBA

49 999 987,77 €

49 999 987,77 €

2.

Slovenská poľnohospodárska univerzita a Technická univerzita vo Zvolene

Konzorcium-AgroForestry

20 663 926,25 €

20 663 926,25 €

3.

Univerzita Mateja Bela a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Vytvorenie konzorcia univerzít STU - EUBA

24 209 959,95 €

24 209 959,95 €

4.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda a Trnavská univerzita

Konzorcium trnavských univerzít

59 999 999,96 €

25 126 126,03 €

 

120 000 000 €

 

„Spolupráca medzi vysokými školami je kľúčová, a to aj pre oblasti, ktorými sú inovácie a výskum. Táto finančne podporená kooperácia vysokých škôl bude mať pozitívny dosah na našu krajinu a dovolím si uviesť, že aj na medzinárodný priestor. Verím, že prostredníctvom týchto projektov konzorcií dosiahnu vysoké školy ešte vyššiu úroveň a prispeje to k investovaniu do oblasti vzdelávania a výskumu,“ dodal štátny tajomníka Róbert Zsembera.

 

Niektoré z cieľov jednotlivých konzorcií, ktoré vysoké školy predložili vo svojich projektoch.

Konzorcium Slovenskej technickej univerzity a Ekonomickej univerzity v Bratislave

Základným strategickým cieľom projektu je vytvorenie infraštruktúry, ktorá umožní v zmysle najlepšej medzinárodnej praxe realizovať integrované procesy vzdelávania, výskumu a spolupráce s praxou so silným medzinárodným aspektom. Tento spôsob fungovania konzorcia bude pre obe univerzity predstavovať silný impulz smerom k zvýšeniu excelentnosti a kvality poskytovaných služieb a realizovaných činností.

Projekt nie je izolovanou aktivitou, ale je súčasťou širšieho dlhodobého strategického zámeru na vytvorenie moderného interdisciplinárneho campusu „Science Hills“, ktorého súčasťou okrem STU a EUBA majú byť v budúcnosti aj iné inštitúcie – primárne Univerzita Komenského v Bratislave a Slovenská akadémia vied.

AgroForestry, konzorcium Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a Technickej univerzity vo Zvolene

Cieľom projektu je podpora spájania vysokých škôl do väčších celkov, ktoré obstoja v medzinárodnej konkurencii a zároveň budú dovnútra vytvárať súťažné a diverzifikované prostredie. V tomto prípade vznikne konzorcium dvoch univerzít, ktoré sú v rámci Slovenska zamerané na ekológiu, udržateľné poľnohospodárstvo a lesníctvo, na dizajn a zelenú infraštruktúru. Zámerom projektu je vytvoriť synergické efekty a vysokú pridanú hodnotu vzhľadom na posilnenie kapacít a odstránenie prevádzkových, odborných, vzdelávacích a administratívnych duplicít.

Konzorcium Univerzity Mateja Bela a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Cieľom projektu je v rámci konzorcia zosúladiť vnútorné systémy kvality, vytvoriť spoločné študijné programy, integrovať výskumnú, vývojovú a inú tvorivú činnosť, integrovať knižničné, publikačné a IT systémy, integrovať poradenskú činnosť pre študentov a pracovníkov. Zrekonštruovaním a úpravou študentských domovov, budov fakúlt, knižnice a iných objektov univerzít konzorcia prispieť k užšej spolupráci medzi vysokými školami, koncentrácií excelentného výskumu a doktorandského štúdia, a tak naplniť ciele Plánu obnovy a odolnosti.

Konzorcium Univerzity sv. Cyrila a Metoda a Trnavskej univerzity

Cieľom projektu je vznik konzorcia trnavských univerzít ako právneho subjektu, ktorý bude prepájať obe univerzity v presne zadefinovaných oblastiach a úrovniach. Zároveň je cieľom odstraňovanie duplicít, diverzifikácia a systematická podpora zvyšovaniu kvality na oboch inštitúciách prostredníctvom spoločných postupov.

Konzorcium bude poskytovať diverzifikované vzdelanie na 11 fakultách a jednom inštitúte. V rámci konzorcia bude študovať viac ako 10-tisíc študentov, pre ktorých budú vytvorené priaznivé priestorové podmienky na získanie moderného vzdelávania, a to aj s prístupom súčasných metód výučby a v moderných laboratóriách, kde budú môcť získať potrebné praktické zručnosti. Plánovaných je 6 spoločných študijných programov a 25 študijných predmetov s možnosťou interinštitucionálnej mobility.
logo mini, POO, EU


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky