Osem miliónov eur z Európskeho sociálneho fondu určených pre podnikateľov

25.08.2009

Nové výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) umožňujú po prvýkrát získať finančnú podporu v rámci OP Vzdelávanie aj podnikateľom, a to prostredníctvom schémy pomoci de minimis. Znamená to, že predkladané projekty budú musieť spĺňať všetky podmienky a kritériá Schémy na podporu rozvoja moderného vzdelávania pre vedomostnú spoločnosť v znení dodatku č. 1 a Schémy pre dočasné poskytovanie malej pomoci v Slovenskej republike počas trvania finančnej a hospodárskej krízy.

Výzvy vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ v rámci operačného programu Vzdelávanie a zamerané sú na podporu ďalšieho vzdelávania. Reagujú na meniace sa požiadavky zamestnávateľa na kvalitu ľudských zdrojov a efektivitu ich riadenia. Zároveň vedú k prehlbovaniu a rozširovaniu kvalifikácie v súlade s požiadavkami trhu práce. Výzva, ktorá sa viaže k opatreniu 2.1 „Podpora ďalšieho vzdelávania“, pokrýva územie Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského kraja. Druhá výzva, vyhlásená v rámci opatrenia 4.2 „Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania“, je určená pre Bratislavský kraj.

Oprávnenými žiadateľmi sú mikro, malí, strední i veľkí podnikatelia vykonávajúci vzdelávacie aktivity na základe akreditácie podľa platnej legislatívy. Spĺňať však musia aj ostatné podmienky zadefinované vo výzve.

Projekty musia byť zamerané na tvorbu a realizáciu vzdelávacích programov, určených pre osoby zúčastňujúce sa na aktivitách v rámci ďalšieho vzdelávania a lektorov ďalšieho vzdelávania vo vybraných sektoroch. Cieľom projektových aktivít je prehĺbiť a rozšíriť kvalifikáciu, odbornú spôsobilosť a rozvoj kľúčových kompetencií ekonomicky aktívneho obyvateľstva zúčastňujúceho sa na ďalšom vzdelávaní. Výzvy kladú dôraz aj na získanie znalostí a zručností v súvislosti s inovačnými procesmi, novými technológiami a ich použitím v praxi v stavebníckom, textilnom, elektrotechnickom, strojárskom a chemickom sektore.

Oprávnenou cieľovou skupinou sú osoby zúčastňujúce sa na aktivitách v rámci ďalšieho vzdelávania vo vyššie uvedených sektoroch s výnimkou nízkokvalifikovaných zamestnancov, nezamestnaných a zamestnancov, ktorí sú ohrození prepúšťaním.

Celková výška finančnej pomoci na rozvoj všetkých regiónov Slovenskej republiky je 8 miliónov eur. Minimálna výška NFP na jeden projekt je stanovená na 300 000 eur a maximálna na 500 000 eur. Dĺžka trvania projektu musí byť minimálne 24 mesiacov a maximálne 36 mesiacov.

Termín ukončenia výziev je 13. október 2009. Viac informácií o výzvach je možné nájsť na www.asfeu.sk.

Bratislava 25. 8. 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku