Orgány agentúry menované ministrom v roku 2019

Podľa § 5 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania... (ďalej len "zákon") má Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (ďalej len "agentúra") nasledujúce orgány: predsedu výkonnej rady, ktorý je aj štatutárnym orgánom agentúry, podpredsedu výkonnej rady, výkonnú radu, odvolaciu komisiu, kontrolóra a vedúceho kancelárie. 

Členov výkonnej rady agentúry, vrátane predsedu a podpredsedu, vymenúva minister školstva, vedy, výskumu a športu SR. Podpredseda výkonnej rady agentúry je vymenovaný na návrh predsedu výkonnej rady. Ostatní členovia výkonnej rady sú menovaní na návrh reprezentácií vysokých škôl a zástupcov zamestnávateľov (vrátane stavovských organizácií zriadených zákonom, Slovenskej akadémie vied, štátom uznaných cirkví a náboženských spoločností). 

Vo februári 2019 bol za predsedu výkonnej rady agentútry na základe výsledkov výberového konania vymenovaný prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.

Za podpredsedu výkonenj rady agentúry bol na návrh predsedu výkonnej rady agentúry v marci 2019 vymenovaný prof. RNDr. René Matlovič, PhD., ktorý bol za člena výkonnej rady agentúry vymenovaný na návrh Slovenskej rektorskej konferencie vo februári 2019.

Vo februári 2019 boli vymenovaní aj ostatní členovia výkonnej rady agentúry:

prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc., vymenovaný na návrh Slovenskej rektorskej konferencie
prof. RNDr. František Kačík, PhD., vymenovaný na návrh Rady vysokých škôl   
prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., vymenovaná na návrh Rady vysokých škôl

prof. Július Horváth, PhD., vymenovaný na návrh Študentskej rady vysokých škôl
Mgr. art. Bálint Lovász, vymenovaný na návrh Študentskej rady vysokých škôl 

prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc., vymenovaný na návrh zástupcov zamestnávateľov                    
Ing. Viliam Kupec, PhD., vymenovaný na návrh zástupcov zamestnávateľov


Na základe výsledku výberového konania č. VK 3/2019-SAAVŠ boli za členov odvolacej komisie vymenovaní: JUDr. Marcel Jurko, PhD., prof. Ing. Jozef Mihok, PhD., Mgr. Roman Oleksik, LL.M., prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. JUDr. Peter Štrpka, PhD.. Za náhradníka člena odvolacej komisie bola vymenovaná prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD..

Na základe výsledku výberového konania č. VK 7/2019-SAAVŠ bol za kontrolóra Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo vymenovaný Ing. Ivan Hargaš.
 
Podľa § 7 ods. 2 zákona ministerstvo zverejňuje došlé odôvodnenia ku kandidátom, ktorí boli navrhnutí orgánmi reprezentácie VŠ:

prof. RNDr. René Matlovič, PhD. (odôvodnenie Slovenskej rektorskej konferencie)
Prof. RNDr. René Matlovič, PhD. v plnej miere spĺňa podmienky stanovené v § 7 ods. 5 písm. a) až d) zákona č. 269/2018 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
a) je bezúhonný,
b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c) má vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (r. 1997 absolvoval Fakultu biológie a vied o Zemi Lodžskej univerzity v Poľsku),
d) spĺňa viaceré podmienky uvedené v písm. d) požiadaviek na člena výkonnej rady:
  • v čase podania návrhu na vymenovanie pôsobí vo funkcii profesora na Prešovskej univerzite v Prešove v úhrnnej dĺžke 15 rokov (v r. 2004-2007 mimoriadny profesor, od r. 2007 riadny profesor),
  • pôsobil viac ako päť rokov vo funkcii profesora alebo v obdobnej funkcii na vysokej škole so sídlom mimo územia Slovenskej republiky (Rzeszowská univerzita v Poľsku),
  • pôsobil desať rokov ako akademický zamestnanec vysokej školy so sídlom mimo územia Slovenskej republiky (Rzeszowská univerzita v Poľsku),
  • pôsobí viac ako desať rokov v riadení právnickej osoby – 8 rokov ako rektor Prešovskej univerzity v Prešove (2007-2015) a 3 roky a 5 mesiacov ako dekan Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove (2015-doposiaľ).
Profesor René Matlovič je medzinárodne uznávaným odborníkom v oblasti svojho pôsobenia. Je profesorom v odbore geografia. Jeho medzinárodnú akceptáciu a skúsenosti je možné oprieť o nasledovné vybrané fakty:
1. Má skúsenosti s pôsobením na zahraničných vysokých školách (pôsobil ako hosťujúci profesor na Université des Sciences et Technologies de Lille vo Francúzsku, pôsobil na Sociologicko-historickej fakulte Rzeszowskej univerzity v Poľsku, Fakulte telesnej výchovy Rzeszowskej univerzity v Poľsku, Štátnej vysokej technicko-ekonomickej škole v Jaroslawi v Poľsku, je členom skúšobnej komisie pre štátne doktorské skúšky a obhajoby dizertačných prác v doktorskom študijnom programe sociálna geografia a regionálny rozvoj na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe).
2. Má skúsenosti s pôsobením vo vrcholných orgánoch medzinárodnej siete univerzít (v r. 2011-2016 bol viceprezidentom ACEU - Alliance of Central-Eastern European Universities).
3. Má skúsenosti s pôsobením vo vrcholných grémiách medzinárodných vedeckých spoločností (od r. 2012 je členom riadiaceho výboru komisie Medzinárodnej geografickej únie pre dynamiku ekonomických priestorov (Steering Committee IGU Commission on "The Dynamics of Economic Spaces"), v r. 2007-2014 pôsobil ako člen výboru EUGEO - Európskej asociácie geografických spoločností (EUGEO- the Association of Geographical Societies in Europe), v r. 2006-2014 bol prezidentom Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV.
4. Má skúsenosti z pôsobenia vo vedeckých radách v zahraničí (v r. 2006-2014 bol členom vedeckej rady Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v Česku).
5. Má skúsenosti z pôsobenia v redakčných radách popredných vedeckých časopisov vydávaných v zahraničí, z ktorých viaceré sú evidované v databázach Web of Science a Scopus (napr. Geografie-The Czech Geographical Journal, Journal of Innovation and Entrepreneurship, Czasopismo Geograficzne, Geojournal of Tourism and Geosites, Journal of Economic Development, Environment and People, Prace Geograficzne UJ).
6. V r. 2013 absolvoval A Senior Executive Programme "Leadership in Higher Education" na Oxford Academy for Education and Development v Oxforde vo Veľkej Británii.
7. V r. 2017 si rozšíril kvalifikáciu a absolvoval štúdium práva na Warsaw Management University, Faculty of Law and Administration, bol mu udelený profesijný titul LL.M
8. Získal viaceré ocenenia v zahraničí. V r. 2018 mu bolo udelené čestné členstvo Poľskej geografickej spoločnosti (Polskie Towarzystwo Geograficzne) ako tretiemu Slovákovi v jej 100-ročnej histórii.
9. Navrhovaný má veľké skúsenosti v oblasti manažovania akademických procesov a hodnotenia kvality vzdelávacej a výskumnej činnosti a pôsobenia v expertných poradných grémiách: (v r. 2000-2007 bol prodekanom Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove pre vedu, umenie a doktorandské štúdium, v r. 2007-2015 bol rektorom Prešovskej univerzity v Prešove, od r. 2015 je dekanom Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, v r. 2003-2012 bol členom pracovnej skupiny Akreditačnej komisie-poradného orgánu Vlády SR pre fyziku a vedy o Zemi a vesmíre, v r. 2005-2008 bol členom komisie VEGA č. 3 pre vedy o Zemi a vesmíre, od r. 2016 je podpredsedom KEGA a podpredsedom komisie KEGA č. 3 pre obsahovú integráciu a diverzifikáciu vysokoškolského štúdia, od r. 2018 je členom Pracovnej skupiny pre prípravu Stratégie regionálneho a územného rozvoja SR pri Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, od r. 2018 je členom kolégia predsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky v Bratislave, v r. 2011-2015 bol členom Rady pre podprogram Erasmus Programu celoživotného vzdelávania, v r. 2009-2014 bol členom hodnotiacej komisie programu "Podporujeme individuality" nadácie Intenda, pôsobil alebo pôsobí vedeckých radách viacerých vysokých škôl a fakúlt (Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Katolícka univerzita v Ružomberku, Prešovská univerzita v Prešove, Vysoká škola DTI, Fakulta výrobných technológií v Prešove TU v Košiciach, Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, Fakulta humanitných a prírodných vied PU, Pedagogická fakulta PU, Fakulta manažmentu PU, Fakulta športu PU).
10. Viedol viaceré medzinárodné grantové projekty (podporené RSS - Research Support Scheme, Vzdelávacou nadáciou Jana Husa, APVV SK-RO) a bol vedúcim riešiteľom 6 domácich projektov VEGA. Je autorom alebo spoluautorom 59 vedeckých prác uverejnených v zahraničí, eviduje 435 zahraničných citácií, 331 citácií indexovaných v databázach WoS alebo Scopus (bez autocitácií a semiautocitácií). Vytvoril vlastnú vedeckú školu a vychoval 9 úspešných doktorandov.

prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. (odôvodnenie Slovenskej rektorskej konferencie)
Prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. je známy a doma i v zahraničí uznávaný jazykovedec, vysokoškolský učiteľ – profesor, akademický funkcionár, vedúci a riadiaci zamestnanec. Od ukončenia vysokoškolských štúdií dodnes odborne a osobnostne rástol a prešiel všetkými funkčnými zaradeniami. Vykonával viaceré akademické funkcie od úrovne katedry až po vrcholový manažment univerzity. Aktívne vykonával funkcie člena akademických senátov fakulty a univerzity. Pôsobil a funguje v mnohých odborných orgánoch a inštitúciách – vedeckých a redakčných radách, odborných komisiách, expertíznych spoločnostiach na medzinárodnej a domácej úrovni a i. 

Vo vedecko-výskumnej, pedagogickej a publikačnej činnosti s domácimi i v zahraničnými výsledkami venuje pozornosť problematike ľudskej komunikácie prostredníctvom všeobecnej, porovnávacej, systémovej a aplikovanej jazykovedy s interdisciplinárnymi presahmi. Je známy ako hlavný organizátor, resp. spoluorganizátor a organizačný partner prestížnych vedeckých konferencií s medzinárodným profilom. Je častým a aktívnym účastníkom medzinárodných a domácich vedeckých podujatí, hlavným riešiteľom a/alebo spoluriešiteľom vedeckých a inštitucionálnych projektov, autorom/spoluautorom koncepcie viacerých vysokoškolských študijných programov. Na vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť získal množstvo cenných ohlasov.
 
V rámci pedagogických aktivít - okrem domovskej univerzity, prednášal na univerzitách v Košiciach, Trnave, Karvinej, Olomouci a v Prahe. Iniciuje, rozvíja a udržiava profesiové kontakty s vedeckými školami a akademickými inštitúciami a predstavuje svoje a kolektívne vedecko-výskumné výsledky na domácich a zahraničných konferenčných podujatiach.
 
Za doterajšiu činnosť získal viaceré hodnotné ocenenia a uznania výsledkov.
 
Odborné, osobnostné a charakterové črty predurčili profesora Patráša na pôsobenie v Akreditačnej komisii, poradnom orgáne vlády Slovenskej republiky, v postavení predsedu pracovnej skupiny pre humanitné vedy; od r. 2018 funguje ako podpredseda Akreditačnej komisie.

prof. RNDr. František Kačík, PhD. (odôvodnenie Rady vysokých škôl)
Navrhovaní členovia sú medzinárodne uznávaní odborníci v oblasti svojho pôsobenia a boli zvolení na základe tajného hlasovania na zasadnutí predsedníctva RVŠ dňa 29.1.2019.

prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc. (odôvodnenie Rady vysokých škôl)
Navrhovaní členovia sú medzinárodne uznávaní odborníci v oblasti svojho pôsobenia a boli zvolení na základe tajného hlasovania na zasadnutí predsedníctva RVŠ dňa 29.1.2019.

prof. Julius Horváth, PhD. (odôvodnenie Študenstskej rady vysokých škôl)
Kandidát spĺňa náležitosti podľa § 7 ods. 5 zákona o zabezpečovaní kvality. Ide o medzinárodne uznávaného odborníka s mnohopočetnými skúsenosťami s akademickým prostredím. Prof. Horváth pôsobil a aktívne stále pôsobí na pozíciách, ktoré vyžadujú komplexný pohľad pre systematickú prácu. Má bohaté skúsenosti s rozhodovacími a regulačnými procesmi a jeho odborné pôsobenie na zahraničnej pôde bude dôležitým prínosom pre akreditačnú agentúru. Ako člen Akreditačne komisie mal možnosť spoznať slovenské vysokoškolské prostredie, porovnať jeho kvality a nedostatky ako aj skryté príležitosti s tými najlepšími svetovými špičkami. Jeho pôsobenie v akreditačnej agentúre nepochybne prispeje k zvyšovaniu kvality v slovenskom vysokoškolskom systéme a k približovaniu vzdelávacích štandardov k zahraničnej elite.

Mgr. art. Bálint Lovász (odôvodnenie Študenstskej rady vysokých škôl)
Zákon o zabezpečovaní kvality v § 7 ods. 6 zákona o zabezpečovaní kvality umožňuje Študentskej rade vysokých škôl navrhnúť študentského kandidáta ako rovnocenného člena výkonnej rady akreditačnej agentúry - akreditačná agentúra tým sleduje silný trend európskych akreditačných štruktúr, ktorým je zapájanie študentov a ich zástupcov do procesov hodnotenia vzdelávania. Hlas študentov v regulačných a rozhodovacích orgánoch nepochybne prispieva k budovaniu silnej kultúry zodpovednosti. Pohľad študenta prináša do odbornej debaty nový smer, umožňuje tým prezentovať a presadzovať cenné pripomienky práve od základov. Kandidát disponuje nielen skúsenosťami, ktoré nadobudol aktívnou prácou v doposiaľ fungujúcich štruktúrach akreditačného systému na univerzitnej a celonárodnej úrovni na Slovensku, ale aj aktívnym kontaktom s medzinárodným študentským prostredím v otázkach zabezpečovania kvality. Mgr. art. Bálint Lovász už tretí rok pôsobí na čele Študentskej rady vysokých škôl ako predseda a celé svoje funkčné obdobie sa venoval zabezpečovaniu kvality vysokoškolského vzdelávania. Vysoké kvality kandidáta v oblasti zastupovania študentov, prípravy systematických zmien a skúsenosti s prácou na národnej úrovni s rôznorodým prostredím, ho predurčujú k tomu, aby bol pre zmenu systému zabezpečovania kvality ako hlas študentov dôležitým prínosom.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku