Operačný program Vzdelávanie pomôže získať „ekonomické minimum“ zdravotne znevýhodneným osobám

24.03.2010

 

     Do „Pilotného projektu vzdelávania telesne znevýhodnených osôb so zameraním na získanie certifikátu EBC*L" (European Business Competence* Licence) sa tento mesiac zapojila skupina osôb s osobitými vzdelávacími potrebami. Projektom reagovala Európska vzdelávacia akadémia na výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) zameranú na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami v rámci operačného programu Vzdelávanie.
    
Získaním finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu dostanú zdravotne znevýhodnení príležitosť zlepšiť svoje ekonomické znalosti prostredníctvom vzdelávacieho programu EBC*L. Tento program im poskytne možnosť ľahšie získať prácu, podporiť svoju kariéru a zdokonaliť si ekonomické myslenie. Účastníci projektu si tak budú môcť osvojiť nielen teóriu, ale  aj vzťahy a súvislosti bežne používaných termínov z prostredia podnikania.
     Projekt je plánovaný na dva roky, počas ktorých sa telesne a sluchovo postihnutí zo všetkých krajov Slovenska, s výnimkou Bratislavského kraja, zúčastnia série viacdňových školení. Pilotné vzdelávacie aktivity budú realizované tzv. 3T metódou (teória, tréning, taxácia - zhrnutie učiva a diskusia). Po ukončení prednášok a praktických cvičení čaká účastníkov záverečná skúška. Úspešní absolventi získajú medzinárodne uznávaný certifikát EBC*L.
     Výška NFP na tento projekt je 125 002 eur, pričom Európska vzdelávacia akadémia sa podieľa na spolufinancovaní  zostávajúcimi 5% z celkových oprávnených výdavkov.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku