Opatrenia KEGA z dôvodu mimoriadnej situácie

Vzhľadom na situáciu súvisiacu s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 sa predlžuje obdobie riešenia projektov KEGA, ktoré sa mali skončiť k 31. decembru 2020. Ukončenie týchto projektov spolu s dočerpaním poskytnutej dotácie a podaním záverečnej správy za celé obdobie riešenia bude možné do 31. marca 2021. Na predĺžené obdobie riešenia nebudú poskytované žiadne ďalšie finančné prostriedky. Tento posun termínu nebude prekážkou pre vedúceho končiaceho projektu podať si žiadosť o dotáciu na nový projekt KEGA so začiatkom riešenia v roku 2022, to znamená, že to nebude mať vplyv ani na uvádzanie riešiteľských kapacít, resp. účasti členov riešiteľského kolektívu v návrhu nového projektu.

Termín podávania ročných správ zostáva nezmenený do 13. novembra 2020 z dôvodu, aby nebol narušený ročný cyklus hodnotenia riešených projektov a pridelenie dotácie projektom pokračujúcim v roku 2021. Odborné komisie KEGA pri hodnotení ročných a záverečných správ budú prihliadať na možnosti a vzniknuté obmedzenia počas mimoriadnej epidemiologickej situácie.

Tieto opatrenia prerokovalo a schválilo predsedníctvo KEGA na svojom zasadnutí 25. júna 2020.
Skočiť na začiatok stránky