OP Integrovaná infraštruktúra

     logo OPII a MDV_EFRR

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vystupuje ako prijímateľ pomoci z prostriedkov Európskej únie v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 (OPII).
     Globálnym cieľom OPII je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, rozvoja verejnej osobnej dopravy a rozvoja informačnej spoločnosti. 
     Riadiacim orgánom pre tento operačný program je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sprostredkovateľským orgánom Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu a prijímateľom národných projektov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
     Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

- Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk
- Webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk;
- Webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk.

Zoznam projektov MŠVVaŠ SR
  • Migrácia Informačného systému Elektronických služieb vzdelávacieho systému regionálneho školstva do Vládneho cloudu
  • Migrácia systémov IS Centrálny finančný informačný systém pre verejné vysoké školy do Vládneho cloudu
  • Migrácia centrálneho úložiska digitálneho edukačného obsahu do Vládneho cloudu
  • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku