OP Informatizácia spoločnosti

opis1a            opis1b           opis1c            opis1d  
                               www.opis.gov.sk                                     www.nsrr.sk                                    www.informatizacia.sk

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vystupuje ako prijímateľ pomoci z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS).
     Globálnym cieľom Operačného programu Informatizácia spoločnosti je „vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku na rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky“, čím sa prispeje k dosahovaniu cieľa strategickej priority Vedomostná ekonomika, ktorým je „rozvoj zdrojov trvalo udržateľného ekonomického rastu a zvyšovanie konkurencieschopnosti priemyslu a služieb“.
     Riadiacim orgánom pre tento operačný program je Úrad vlády SR, sprostredkovateľským orgánom Ministerstvo financií SR a prijímateľom národných projektov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
     Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
  • NP Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
  • Projekt Digitálne učivo na dosah
  • Súbory na stiahnutie

    Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku