OK ŠPÚ sa dohodla na štruktúre a obsahu voliteľného predmetu o Slovákoch žijúcich v zahraničí

05.05.2017
     Členovia Odbornej komisie (OK) Štátneho pedagogického ústavu pre vypracovanie kurikulárnych materiálov k voliteľnému predmetu pre stredné školy o dejinách a živote Slovákov žijúcich v zahraničí sa na svojom prvom zasadaní dohodli na jeho obsahu a štruktúre.
     Voliteľný predmet o dejinách a živote zahraničných Slovákov bude obsahovať 3 oblasti – dejiny, kultúru a súčasnosť. Voliteľný predmet v dvojhodinovej časovej dotácii, čo predstavuje 66 vyučovacích hodín v školskom roku, bude k dispozícii všetkým stredným školám.
     Na obsahových a výkonových štandardoch predmetu, ako aj na podobe príslušnej učebnice a učebných a didaktických pomôckach bude pracovať tím  odborníkov z akademickej a pedagogickej obce zo Slovenska, Srbska, Maďarska  a Rumunska.
     „Študenti stredných škôl na Slovensku sa v dohľadnom čase budú môcť prostredníctvom učiva tohto nového voliteľného predmetu dozvedieť o dejinách a živote Slovákov rôznych krajinách sveta. Dozvedia sa, ako žili a prečo odišli Slováci do zahraničia vo viacerých vysťahovaleckých vlnách za posledné 3 storočia, aká bola a je ich kultúra a inštitucionálny stav slovenskej menšiny na jednotlivých kontinentoch a v regiónoch Európy. Určite to prispeje k všeobecnému prehľadu a rozšírenia vedomostného obzoru študentov na Slovensku,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk, ktorý odovzdal členom novej odbornej komisie menovacie dekréty.
     Členovia OK ŠPÚ pre vypracovanie kurikulárnych materiálov k voliteľnému predmetu pre stredné školy o dejinách a živote Slovákov žijúcich v zahraničí si za predsedu zvolili doc. PhDr. Michala Babjaka, PhD. z Katedry estetiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Členovia komisie budú na kurikulárnych materiáloch pracovať v troch skupinách s predpokladom, že základné kontúry predmetu budú hotové v priebehu tohto roka.         
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku