Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2019

 


Zverejnenie výsledkov
 

V rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2019“ bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom okresných úradov v sídlach krajov predložených 23 projektov s požiadavkou 201 541 € na ich realizáciu. Z nich bolo 17 projektov s celkovou požadovanou sumou 149 512 € schválených. Schválené projekty vrátane výšky schválených finančných prostriedkov sú uvedené v Zozname podporených projektov.

Jeden projekt bol pri hodnotení vyradený z dôvodu nedodržania podmienok uvedených vo výzve.

Ostatné projekty, ktoré neboli v roku 2019 schválené, splnili podmienky uvedené vo výzve na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu, neboli podporené z dôvodu umiestnenia sa pri bodovom hodnotení na nižšom poradí než tie projekty, ktoré boli podporené.


Podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je príslušný odbor školstva okresného úradu v sídle kraja zodpovedný za vyúčtovanie použitia finančných prostriedkov v súlade s ich rozpisom. Škola je povinná pridelené finančné prostriedky použiť výlučne na zabezpečenie cieľa projektu v súlade s rozpisom rozpočtu a ich vyúčtovanie predložiť príslušnému odboru školstva. Prípadné porušenie podmienok použitia účelových finančných prostriedkov bude kvalifikované ako porušenie rozpočtovej disciplíny a sankcionované podľa platných predpisov.

 Zoznam podporených projektov


 

Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov
„Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2019“
 
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2019 vyčlenilo účelové finančné prostriedky vo výške 150 000 eur na kapitálové výdavky na financovanie rozvojových projektov zameraných na odstránenie stavebných bariér v základných školách a stredných školách,  v ktorých sa vzdelávajú žiaci so zdravotným postihnutím a v špeciálnych školách (okrem špeciálnych materských škôl a škôl pri zdravotníckych zariadeniach).
 
Maximálna výška finančného príspevku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na jeden rozvojový projekt zameraný na odstránenie stavebných bariér je v roku 2019 stanovená na 10 000 eur.
 
Žiadosť s rozpisom rozpočtu predkladá oprávnený žiadateľ (uvedený vo výzve) príslušnému odboru školstva Okresnému úradu  v sídle kraja v termíne do 31. mája 2019.
 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky