Odpoveď MŠ SR na otvorený list študentov vysokých škôl

10.04.2008

     Podľa § 92 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinného od 1. apríla 2002, bol študent študijného programu, ktorý študuje dlhšie ako je štandardná dĺžka štúdia bez vážnych dôvodov, povinný uhradiť vysokej škole školné za každý ďalší rok štúdia. Dobou štúdia je celková doba, počas ktorej bol študent zapísaný na štúdium študijného programu príslušného stupňa. Tento princíp sa zachoval pre študentov, ktorí boli na štúdium na vysokej škole prijatí pred 1. septembrom 2007, teda pred účinnosťou novely zákona o vysokých školách (zákon č. 363/2007 Z. z.) a umožňuje jedno bezplatné štúdium v štandardnej dĺžke štúdia, teda princíp, ktorý je uvedený aj v úvode otvoreného listu a s ktorým iniciátori súhlasia - jedno štúdium bezplatne. V prípade študentov, ktorí boli/budú na štúdium prijatí a zapísaní po 1. septembri 2007, platia odlišné podmienky pre úhradu školného (napr. v prípade súbežného štúdia viacerých študijných programov až na jeden študijný program uhrádzajú školné od začiatku štúdia).
     Zápisom na štúdium sa stávajú z uchádzačov o štúdium študenti vysokej školy, z toho im vyplývajú isté práva, ale aj povinnosti. V otázke nadaných študentov je potrebné zdôrazniť, že rektor vysokej školy má možnosť školné znížiť alebo odpustiť a pri rozhodovaní má zohľadniť aj študijné výsledky študenta. Konkrétne pravidlá si určujú samotné vysoké školy. Študenti sú zastúpení v samosprávnych orgánoch vysokej školy, a tým môžu priamo vplývať na tieto pravidlá. To isté platí aj v prípade povinnosti verejných vysokých škôl zverejňovať najneskôr dva mesiace pred posledným termínom na podávanie prihlášok na štúdium školné a poplatky spojené so štúdiom na nasledujúci akademický rok. Ak niektorá vysoká škola nezverejnila školné a poplatky spojené so štúdiom v zákonnej lehote, je jej vnútorné opatrenie z pohľadu Ministerstva školstva Slovenskej republiky vydané v rozpore so zákonom o vysokých školách a nie je možné podľa neho postupovať. Išlo by o pochybenie samosprávnych orgánov vysokej školy, za čo nenesie zodpovednosť MŠ SR.
     Ministerstvo školstva Slovenskej republiky vykoná kontroly na verejných vysokých školách, či podľa § 92 ods. 11 zákona o vysokých školách v účinnom znení pred septembrom 2007 zverejnili školné a poplatky spojené so štúdiom na akademický rok 2007/2008 v zákonnej lehote. Podľa prípadných zistení sa Ministerstvo školstva Slovenskej republiky  rozhodne pre ďalší postup.
     Je v právomoci rektora verejnej vysokej školy odpustiť školné alebo ho znížiť, a to za podmienok uvedených v štatúte vysokej školy, ktorý schvaľujú akademické senáty vysokých škôl (ich členmi sú aj študenti). Minister školstva ani Ministerstvo školstva Slovenskej republiky takúto právomoc nemajú a môžu postupovať len podľa zákona.
     Chápeme, že otázka školného je vždy vnímaná citlivo, ale považujeme za potrebné, aby vysoké školy a študenti postupovali v súlade so zákonom.

Bratislava 10. apríla 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku