Odporúčaný postup pri podávaní podnetu hlavnému kontrolórovi športuHlavný kontrolór športuvykonáva odbornú kontrolu v športových organizáciách, ktoré sú prijímateľmi prostriedkov zo štátneho rozpočtu alebo prijímateľmi sponzorského. Pri výkone svojej činnosti postupuje hlavný kontrolór športu podľa ustanovení osobitného predpisu.
 
Podľa § 61 ods. 6 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o športe“) „na výkon kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra športu sa vzťahuje § 14“.
 
Hlavný kontrolór športu vykonáva kontrolnú činnosť na základe :
a) vlastnej iniciatívy,
b) podnetu orgánu športovej organizácie,
c) podnetu osoby s príslušnosťou k športovej organizácii,
d) podnetu ministerstva školstva.
 
Podľa § 14 ods. 1 písm. c) Zákona o športe jeosoba s príslušnosťou k športovej organizácii oprávnená podať podnet na začatie kontrolnej činnosti hlavnému kontrolórovi športu.
 
Príslušnosťou k športovej organizáciisa podľa § 3 písm. k) Zákona o športe rozumie príslušnosť založená :
1. účasťou v súťaži za športovú organizáciu,
2. účasťou v súťaži organizovanej alebo riadenej športovou organizáciou alebo inou právnickou osobou ňou poverenou organizovaním alebo riadením súťaže,        
3. účasťou na organizovaní alebo na riadení súťaže športovou organizáciou alebo inou právnickou osobou ňou poverenou organizovaním alebo riadením súťaže,
4. registráciou za športovú organizáciu,
5. športovou reprezentáciou,
6. členským vzťahom alebo dobrovoľníckym vzťahom k športovej organizácii,
7. zmluvným vzťahom so športovou organizáciou, ktorého predmetom je športová činnosť, ak ide o športovca alebo športového odborníka,
8. účasťou na riadení a správe športovej organizácie,
9. účasťou na príprave na súťaž a na súťaži ako sprievodný personál športovca alebo družstva,
10. príslušnosťou k inej športovej organizácii, ktorá je členom športovej organizácie,
 
Zákon o športe neurčuje formu, ani náležitosti podnetu na začatie konania. Text podania by mal byť jasný, zrozumiteľný. Odporúčame podávateľovi, aby jeho podnet obsahoval minimálne nižšie uvedené skutočnosti :
 
a) identifikačné údaje osoby podávateľa (taxatívne uviesť : meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, telefonický alebo e-mailový kontakt ak ide o fyzickú osobu podávateľa alebo názov, sídlo, právna forma, identifikačné číslo organizácie, telefonický alebo e-mailový kontakt ak ide o právnickú osobu podávateľa)
b) jednoznačné preukázanie príslušnosti podávateľa k športovej organizácii podľa § 3 písm. k) zákona o športe
c) presné označenie predmetu podania, voči čomu smeruje a čoho sa podávateľ domáha, s vymedzením ustanovení zákona o športe, vnútorných predpisov športovej organizácie, prípadne iných všeobecne záväzných právnych predpisov, na ktorých porušenie podávateľ poukazuje
d) kompletnú dostupnú dokumentáciu v prílohe podnetu
 
 
 

Príloha k odporúčanému postupu pri podávaní podnetu hlavnému kontrolórovi športu


meno, priezvisko, titul, mesto, ulica, popisné číslo, PSČ, mesto, štát, dátum narodenia, emailová adresa, telefonický kontakt
názov, sídlo právnickej osoby, identifikačné číslo, emailová adresa, telefonický kontakt
 
Hlavný kontrolór športu
Ing. Mariana Dvorščíková
Stromová 1
813 30 Bratislava
 
Predmet podania :
 
Text podnetu musí byť jasný, zrozumiteľný a musí obsahovať :
a)preukázanie príslušnosti podávateľa k športovej organizácii podľa § 3 písm. k) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“)  príslušnosťou k športovej organizáciipríslušnosť založená
  1. účasťou v súťaži za športovú organizáciu,
  2. účasťou v súťaži organizovanej alebo riadenej športovou organizáciou alebo inou právnickou osobou ňou poverenou organizovaním alebo riadením súťaže,
  3. účasťou na organizovaní alebo na riadení súťaže športovou organizáciou alebo inou právnickou osobou ňou poverenou organizovaním alebo riadením súťaže,
  4. registráciou za športovú organizáciu,
  5. športovou reprezentáciou,
  6. členským vzťahom alebo dobrovoľníckym vzťahom k športovej organizácii,
  7. zmluvným vzťahom so športovou organizáciou, ktorého predmetom je športová činnosť, ak ide o športovca alebo športového odborníka,
  8. účasťou na riadení a správe športovej organizácie,
  9. účasťou na príprave na súťaž a na súťaži ako sprievodný personál športovca alebo družstva,
  10. príslušnosťou k inej športovej organizácii, ktorá je členom športovej organizácie,
b) vymedzenie proti čomu podnet smeruje a čoho sa podávateľ domáha, s uvedením ustanovení zákona o športe, vnútorných predpisov športovej organizácie, prípadne iných všeobecne záväzných právnych predpisov na ktorých porušenie podávateľ poukazuje.
 
meno, priezvisko, titul
dňa..................v..................
podpis
Skočiť na začiatok stránky