Odborný seminár pre koordinátorov finančnej gramotnosti

06.03.2020

     Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák vo štvrtok 5. marca 2020 otvoril v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave odborný seminár „Dôsledky finančnej (ne)gramotnosti“. Organizátorom podujatia bol Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom.
     Podujatie sa konalo pod záštitou štátneho tajomníka a súčasne predsedu Medzirezortnej expertnej skupiny pre finančnú gramotnosť Petra Krajňáka. Štátny tajomník otvoril odborný seminár myšlienkou amerického ekonóma slovenského pôvodu Michaela Novaka: „Neodkladajme investície do ľudského kapitálu, lebo v skutočnosti zarobíme, len ak budeme investovať práve do kvalitného vzdelania.“
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 podporuje rozvíjanie kompetencií funkčnej finančnej gramotnosti na školách prostredníctvom pedagogických zamestnancov, úlohou ktorých je systematicky koordinovať a vyhodnocovať procesy a aktivity súvisiace s jej rozvíjaním. Aby to pedagogicky zamestnanec zvládol, je nevyhnutné vzdelávať sa v oblasti rozvoja finančnej gramotnosti. Štátny tajomník Peter Krajňák preto zdôraznil, že „ambíciou odborného školenia je poskytnúť koordinátorom finančnej gramotnosti pôsobiacich na základných školách a stredných školách BSK kvalitné školenie v oblasti rozvoja finančnej gramotnosti“.
     Cieľom odborného školenia bolo oboznámiť koordinátorov finančnej gramotnosti so základnými oblasťami finančného sektora a pomôcť im zorientovať sa v komplexnom systéme financií. Práve koordinátori finančnej gramotnosti sú kľúčovou skupinou pre podporu a rozvoj kompetencii v oblasti financií v systéme formálneho vzdelávania. Odborníci v oblasti financií predstavili tejto cieľovej skupine sociálny systém a dôchodkové poistenie, podpoistenie a prepoistenie v komerčnom poistení, odpovedali účastníkom, prečo je dôležité okrem IQ a EQ mať aj FinQ, ale aj to, ako sa môže spotrebiteľ dovolať svojej ochrany.
     Na podujatí vystúpili experti z Národnej banky Slovenska, Nadácie Slovenskej sporiteľne a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Podujatie bolo zakončené panelovou diskusiou, počas ktorej experti previedli koordinátorov finančnej gramotnosti svetom financií a oboznámili účastníkov s príkladmi dobrej praxe.

 

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku