Odborníci z celej Európy diskutovali v Bratislave o supervízii a koučingu

23.09.2016
     Spolu 50 domácich a 44 zahraničných účastníkov z Českej republiky, Španielska, Maďarska, Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Macedónska a Estónska sa minulý týždeň stretlo v Bratislave na Európskom kongrese koučov a supervízorov s názvom „Supervízia a koučing v meniacej sa Európe“.
     Odborné podujatie sa konalo pod  záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ v dňoch 16. a 17. septembra  2016. Organizátorom kongresu bol Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v spolupráci s Európskou asociáciou pre supervíziu a koučing.
     Jeho cieľom bola medzinárodná výmena skúseností z dobrej praxe odborníkov, ktorí pracujú v oblasti supervízie a koučingu. Tieto aktivity sú na celoeurópskej úrovni rozvíjané a odborne garantované Európskou asociáciou pre supervíziu a koučing, ktorá bola aj hlavným odborným garantom kongresu.
     Ústrednou témou príspevkov konferencie boli možnosti ďalšieho rozvoja supervízie a koučingu, predovšetkým v európskom kontexte. Na troch paralelne prebiehajúcich workshopoch sa uskutočnila inšpiratívna výmena skúseností z rôznych oblastí supervízie poskytovanej rôznymi profesiami.
     V závere sa účastníci zhodli na tom, že kongres sa stal významným zdrojom podnetov pre skvalitňovanie pedagogickej, psychologickej a sociálnej činnosti všetkých  odborníkov, ktorí pôsobia nielen v školskom  poradenskom systéme, ale aj v ostatných vzdelávacích a výskumných inštitúciách, ktorých cieľom je supervízne skvalitňovanie práce s deťmi a mládežou.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku