Odborná terminológia pre národnostné školstvo

     Sekcia národnostného a inkluzívneho vzdelávania MŠVVaŠ SR týmto zverejňuje odborné terminologické slovníky/glosáre školskej terminológie so snahou zjednodušiť, uľahčiť a zefektívniť prácu odbornej verejnosti v školstve pri používaní odbornej terminológie v jazyku národnostnej menšiny.

     Preklady pre maďarský, rómsky, rusínsky a ukrajinský jazyk vypracovali uznávaní odborníci, ktorí pôsobia v školstve v uvedených jazykoch:
- Maďarský jazyk - PhDr. Gizella Szabómihály, PhD.
- Rómsky jazyk – Mgr. Silvia Ďurková
- Rusínsky jazyk - Mgr. Marek Gaj
- Ukrajinský jazyk - Prof. PhDr. Mária Čižmárová, CSc.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku