Odborná stáž pre vysokoškolákov na MŠVVaŠ SR - upravené podmienky

  • Dátum: 19.06.2014
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v snahe umožniť študentom VŠ lepšie spoznať činnosť ústredného orgánu štátnej správy vytvára možnosti absolvovania odborných stáží na jednotlivých sekciách ministerstva na nasledovné témy:
 
1) Sekretariát štátneho tajomníka
- Nevyhnutnosť  e-governence v štátnej správe,
- Integrácia manažérskych prvkov v processingu ministerstiev.
 
2) Sekcia vysokých škôl
- Príprava rozpisu dotácií pre verejné vysoké školy na rok 2015, september – december 2014, prerušovane, preferované študijné zameranie: matematika, aplikovaná matematika, finančný manažment, kvantitatívne metódy v ekonómii,
- Tvorba nového zákona o vysokých školách – júl 2014 – marec 2015, prerušovane, podľa potreby; preferované študijné zameranie – magisterský program v odbore právo alebo verejná správa alebo doktorand v niektorom z podskupiny študijných odborov právo.
 
3) Sekcia medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a CŽV
- SK PRES 2016,
- Príprava dokumentov na Radu pre vzdelávanie, mládež a šport.
 
4) Sekcia vedy a techniky
- Transformácia systému výskumu a vývoja v SR a s tým spojené novelizácie príslušných právnych predpisov v oblasti výskumu a vývoja a spolupráca verejného a súkromného sektora v oblasti výskumu a vývoja,
- Príprava stratégií a implementačné postupy v oblasti výskumu a vývoja v energetike, výskumu a vývoja v oblasti energetickej efektívnosti, spolupráca so SET Planom EÚ (príprava dokumentov podľa požiadaviek SET Plánu EÚ a IEA OECD; spracovanie dokumentov pre potreby SR v oblasti VaV v energetike v nadväznosti na úlohy vyplývajúce z rokovaní SET Plánu a orgánov OECD; príprava podkladov pre štatistické výkazníctvo pre SET Plán EÚ a IEA OECD).
 
5) Sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež
- Výskumy EU a SR v prioritných oblastiach mládežníckej politiky,
- Monitoring priebehu a dopadu projektov v grantových programoch v oblasti mládeže.

6) Sekcia informatiky
- Spolupráca pri tvorbe podkladov k implementácii požiadaviek zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o e-Governmente) do prostredia rezortu školstva,

- Spolupráca pri tvorbe koncepčných a strategických materiálov sekcie informatiky.
 
7) Odbor kontroly
- Finančná kontrola a protikorupčné opatrenia,
- Financovanie regionálneho školstva a jeho kontrola.
 
8) Odbor legislatívy a aproximácie práva
- Príprava návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov ministerstva,
- Ministerstvo ako povinne pripomienkujúci subjekt na Portáli právnych predpisov.
 
9) Inštitút vzdelávacej politiky
- Zhromažďovanie a spracovanie údajov, analytické práce na Inštitúte vzdelávacej politiky.
 
Ďalšie informácie:
- Odborná stáž bude vykonávaná v dĺžke 1 až 4 mesiacov, podľa rozsahu témy stáže v mesiacoch september až december 2014.
- Záujemci pošlú písomne žiadosť na doleuvedený kontakt.
- Ďalšie podklady (CV so stručným motivačným listom, výber z tém z ponúknutých odborných stáží) zašlú elektronicky na e-mailovú adresu vladimir.blaho@minedu.sk .
- Za odbornú stáž nebudú študenti odmeňovaní, odborná stáž je bezplatná.
- Stážista bude mať určeného svojho gestora, s ktorým bude riešiť problematiku témy odbornej stáže, ako aj iné skutočnosti súvisiace s odbornou stážou.
- Termín podania písomných žiadostí je do 27. júna 2014.
- Adresa podania písomných žiadostí:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Osobný úrad
Stromová 1
813 30 Bratislava 1
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku