Od apríla sa vysokoškoláci udomácňujú vo firmách

     Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti sa postupne udomácňuje medzi vysokoškolákmi aj vo firmách. V apríli sa otvorili brány firiem pre 54 študentov vysokých škôl, ktorí môžu v rámci dlhodobých stáži prepájať svoje teoretické poznatky s rovnako cennou praxou.
     Údaje o už zavedenej spolupráci vysokých škôl a podnikov a jej kvalite boli získané plošným prieskumom realizovaným na vysokých školách a následne v podnikoch v úvodnej fáze projektu v druhej polovici roku 2013 a začiatkom roka 2014. V súčasnosti sa v „rankingu“, ktorý na základe tohto prieskumu vznikol, nachádza až 2 686 relevantných prípadov spolupráce vysokých škôl s podnikmi, zoradených podľa miery napĺňania kritérií „best practice“, stanovených expertnou skupinou zloženou zo zástupcov VŠ a podnikov.
     Aktuálne najviac študentov sa ide vzdelávať v podmienkach podnikovej praxe zo Žilinskej univerzity. Medzi prvé podniky, ktoré spolupracujú s vysokými školami, patria INA Kysuce, Kinex Bearings, CEIT Technical Innovation či KIA Motors Slovakia. Do praxe idú aj študenti z Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave, a to do INA Skalica, Martinrea Slovakia Fluid Systems a MIBA Steeltec.
     Študenti najväčšej univerzity vo východoslovenskom regióne Technickej univerzity v Košiciach v tomto období využijú možnosť absolvovať vzdelávanie počas štúdia v podmienkach podnikovej praxe v spoločnostiach U.S. Steel Košice, Progres CAD Engineering, WBI alebo CEIT Biomedical Engineering.
     V prvom polroku roku 2014 je naplánovaný začiatok vzdelávania, teda dlhodobé stáže v podmienkach podnikovej praxe pre zhruba 100 študentov všetkých stupňov vysokoškolského štúdia.
     Záujem študentov a aj podnikov pomaly túto kapacitu projektu napĺňa. Z toho  dôvodu nie všetci záujemcovia budú uspokojení už v tejto štartovacej projektovej fáze. Ale i napriek uvedenému môžu podniky naďalej posielať ponuky pre študentov a študenti svoje prihlášky. Realizácia ďalších praxí s väčšou kapacitou je rozplánovaná v nasledujúcich fázach projektu (až do jesene 2015).
     Národný projekt ponúka študentom všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia aj možnosť krátkodobých stáží. Ide o exkurzie do podnikov. Počas exkurzií sa študenti oboznámia so všeobecným zameraním podniku, ktorý navštívia, jeho dostupným technologickým zázemím, najčastejšie používanými procesmi a modernými metódami riadenia a výroby.  
     Prví študenti, ktorí s podporou národného projektu naštartovali sériu exkurzií, boli z Technickej univerzity v Košiciach a ich cieľovými stanicami boli dva významné podniky – Volkswagen Slovakia v Bratislave a Matador Automotive Vráble. Exkurzie umožnia študentom získať základný prehľad o tom, ako v reálnej praxi funguje podnik a sú podporným nástrojom pre prepojenie teórie a praxe v rámci ich vzdelávania.
     Cieľom tohto národného projektu je posilniť systémové prepojenie vysokých škôl s podnikovou sférou tak, aby absolventi vysokých škôl mohli nadobudnuté kompetencie využiť v podnikovej praxi, s pozitívnymi dopadmi na hospodársky rast a konkurencieschopnosť podnikov. Projekt si kladie za cieľ podporiť aj inovácie v oblasti skvalitnenia existujúcich študijných programov vysokých škôl.
     Súčasťou projektu je tiež cielené vytváranie pevného vzťahu medzi študentmi a zamestnávateľmi počas vysokoškolského štúdia. Aktivity projektu prebiehajú v Trnavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji.
     Viac informácií o projekte, ktoré môžu zaujať samotných uchádzačov a to tak na strane podnikov, ako aj na strane študentov je k dispozícii na web stránke www.vysokoskolacidopraxe.sk.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky