Ochrana lesa nielen na papieri

  • Dátum: 28.11.2014
     Ochrana lesného bohatstva, jeho monitorovanie, boj proti škodcom bez používania chemických metód  i výskum v teréne  sú dôkazom reálnych aktivít Národného lesníckeho centra. Spolu šesť projektov v hodnote viac ako 3,5 milióna eur tak prispelo k ochrane slovenských lesov.
     Národné lesnícke centrum vo Zvolene (NLC) realizovalo svoje projekty v dobiehajúcom programovom období z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom operačného programu Výskum a vývoj.
     Z nenávratného finančného príspevku vo výške viac ako 1,2 milióna eur NLC založilo Centrum excelentnosti biologických metód ochrany lesa - CEBIMOL, v ktorom sa skúmali biologické metódy ochrany lesa, ale taktiež využívanie, ochrana a reprodukcia biologických zdrojov. „Ide o projekt, ktorý sme riešili spoločne s dvoma partnermi zo Slovenskej akadémie vied, a to s Ústavom ekológie lesa SAV vo Zvolene a s Parazitologickým ústavom SAV v Košiciach“, priblížil projekt riaditeľ Lesníckeho výskumného ústavu Tomáš Bucha.
     Projekt CEBIMOL bol zameraný na modernizáciu infraštruktúry a vybudovanie technického zázemia centra. Po jeho zriadení sa sústredil na prienik pracovísk centra excelentnosti do európskeho výskumného a vývojového priestoru.
     V priebehu realizácie projektu sa lesníci zamerali najmä na samotné štúdium populačnej dynamiky škodcov, genetiky a molekulárnej diagnostiky patogénov a škodcov. Skúmali tiež biologické a biotechnické metódy boja s lesnícky významnými druhmi škodcov, predovšetkým s lykožrútom smrekovým, tvrdoňom smrekovým a mníškou veľkohlavou.
     Pri biologických metódach ochrany lesa ide o cieľavedomé využívanie živých organizmov alebo ich produktov na to, aby sme znížili početnosť škodcov na úroveň, pri ktorej nespôsobujú významnejšie hospodárske škody na lesných porastoch. 
      „Preto i leitmotívom celého projektu bolo nájsť alternatívy k chemickým metódam boja so škodcami. Vieme, že tieto metódy sú lacné a aj efektívne, ale majú mnohé nevýhody. Zanechávajú rezíduá, hmyz sa stáva voči ním rezistentným a najmä môžu ovplyvniť zdravie človeka. Snaha je eliminovať ich plošné využívanie, ale treba zdôrazniť aj to, že zatiaľ nie sme schopní implementovať adekvátne účinné metódy biologického boja. Tak aj z tohto dôvodu bol náš projekt veľmi aktuálny," spresňuje zámer projektu Tomáš Bucha. Projekt zaznamenal výrazný nárast nových zahraničných aktivít.
     V ďalších piatich projektoch vo výške viac ako 2,3 milióna eur sa NLC venovalo prenosu poznatkov a technológii z výskumu a vývoja do praxe. Mimoriadny úspech zaznamenal projekt Lesníckeho geografického informačného systému, ktorý v roku 2012 získal cenné medzinárodné ocenenie v Kalifornii.
     Projekt tvorí komplexný informačný systém dostupný pre užívateľov z oblasti vedy, výskumu, hospodárskej praxe, štátnej správy a verejnosti cez internet. Významne prispel k elektronizácii štátnej správy. Systém napríklad umožňuje lesným hospodárom viesť hospodársku evidenciu cez webové aplikácie. Pre štátnu správu lesného hospodárstva je dôležité prepojenie na kataster nehnuteľností a prístup k registrom obhospodarovateľov, vlastníkov lesa, pozemkových spoločenstiev a odborných lesných hospodárov.
     Dopytovo-orientované projekty Národného lesníckeho centra boli implementované prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako priamo riadenej organizácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rokoch 2009 - 2013.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku