Ochrana duševného vlastníctva spája vedu s praxou

06.03.2014
     Ochrana duševného vlastníctva a premietnutie výsledkov výskumu do hospodársko-spoločenskej praxe je cieľom národného projektu, ktorý už štvrtý rok realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR. Tento projekt má za sebou 27 národných patentových prihlášok, 6 medzinárodných prihlášok PCT (Patent Cooperation Treaty) a otvorených 63 prípadov nových technológií.
     Projekt Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK dáva verejným vedecko-výskumným inštitúciám, ako sú napríklad univerzity, vysoké školy, ústavy Slovenskej akadémie vied či rezortné výskumné ústavy, priestor pre lepšiu ochranu duševného vlastníctva, ktoré vzniklo na ich pôde. Projekt sa sústreďuje na podporu transferu technológií od nahlásenia predmetu duševného vlastníctva, cez podanie patentovej prihlášky či marketing technológií, až po vyhľadanie partnera z praxe. Takýmto spôsobom sa otvárajú príležitosti, ako tieto novinky formou komercializácie dostať aj do hospodársko-spoločenskej praxe.
     Nakoľko projekt je v štádiu realizácie, už dnes môžeme na konkrétnych príkladoch uviesť jeho reálny prínos pre autorov nápadu, ako aj pre firmy či reálnych spotrebiteľov.  
     Prvým príkladom je technológia Paládnaté komplexy kurkumínu. Jej tvorcom je tím z Univerzity Komenského v Bratislave. V praxi sa technológia môže stať chemoterapeutikom na liečenie rakoviny so znížením negatívnych vplyvov na ľudský organizmus.
     Druhým príkladom je nová technológia, ktorá pochádza z Fyzikálneho ústavu SAV. V tomto prípade je technológia využiteľná v sondovej mikroskopii, ktorá má uplatnenie pri skúmaní materiálov (polovodiče, elektrické vlastnosti materiálov, povrchy materiálov).
     Prioritou celého projektu je vybudovať národný systém podpory transferu technológií (NSPTT). „Reálnu podporu predstavujú v tomto prípade poskytované expertné podporné služby,“ hovorí Miroslav Kubiš, projektový manažér národného projektu  a zároveň dodáva: „Prostredníctvom poskytovaných služieb  sa zabezpečuje administratívna, odborná, ale i finančná podpora pre konkrétne projekty.“   
     Zmluva o poskytovaní expertných podporných služieb bola doposiaľ podpísaná so šestnástimi verejnými vedecko-výskumnými pracoviskami. Za rok poskytovania expertných podporných služieb bolo v rámci otvorených 63 prípadov vynálezov a technológií poskytnutých vyše 200 podporných služieb.  Tie viedli okrem iného k podaniu 27 národných patentových prihlášok alebo prihlášok úžitkových vzorov a 6 medzinárodných PCT (Patent Cooperation Treaty) prihlášok. Centrum vedecko-technických informácií SR predpokladá v tomto roku zabezpečenie podania desiatok PCT prihlášok a vyhľadávanie partnerov pre komercializáciu chránených technológií. 
     Projekt Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR už štvrtý rok, a to vďaka nenávratnému finančnému príspevku na úrovni 8 234 571 eur poskytnutého z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.  
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku