Obsah spisu k návrhu na vymenovanie profesora

S cieľom zjednodušenia prípravy predkladania návrhov na vymenovanie profesorov poskytujeme sumár dokumentov, ktoré sa doručujú ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 10 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") a vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 (ďalej len „vyhláška").

Sprievodný list rektora adresovaný ministrovi má v prílohe obsahovať spis v štruktúre:

 1. Žiadosť uchádzača o vymenovanie za profesora predsedovi VR fakulty, resp. VŠ (§4 ods. 1 vyhlášky)
 2. Štruktúrovaný (tabuľkový stručný) životopis uchádzača, podpísaný uchádzačom (podľa § 4 ods. 2 vyhlášky a vzoru uvedeného nižšie) súčasne zaslať na odbor.vsv@minedu.sk. Súčasťou životopisu je aj kontaktná adresa uchádzača pre zaslanie pozvánky Kanceláriou prezidenta SR.
 3. Osvedčené kópie dokladov uchádzača o vysokoškolskom vzdelaní 2. a 3. stupňa, dekrét docenta (podľa § 4 ods. 2 vyhlášky)
 4. Prehľad pedagogickej činnosti uchádzača na vysokej škole a prehľad dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti (podľa § 75 ods. 5 zákona a podľa § 4 ods. 2 vyhlášky)
 5. Prehľad riešených výskumných, resp. umeleckých prác uchádzača (podľa § 75 ods. 5 zákona a podľa § 4 ods. 2 vyhlášky)
 6. Zoznam uchádzačových pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, umeleckých prác, učebníc, učebných textov, riešených výskumných úloh..., citácií a ohlasov, prednášok doma a v zahraničí (podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti apodľa § 4 ods. 2 vyhlášky)
 7. Prehľad uchádzačových výsledkov vedeckej, resp. umeleckej školiacej činnosti doktorandov (školených a ukončených) (podľa § 76 ods. 5 a 7 zákona a podľa § 4 ods. 2 vyhlášky)
 8. Prehľad uchádzačom plnených kritérií (odporúča sa tabuľkový prehľad) na získanie titulu profesor schválených VR VŠ (podľa § 76 ods. 8 zákona a podľa § 5 ods. 1 vyhlášky)
 9. Téma a sylaby inauguračnej prednášky (podľa § 4 ods. 9 vyhlášky)
 10. Výpis zo záznamu VR fakulty, resp. VŠ o schválení členov inauguračnej komisie a oponentov (s uvedením ich pracovísk podľa § 4 ods. 6 vyhlášky)
 11. Oponentské posudky (podľa § 4 ods. 8 vyhlášky)
 12. Návrh na vymenovanie uchádzača za profesora v študijnom odbore - vyhodnotenie vypracované inauguračnou komisiou (podľa § 4 ods. 11 vyhlášky) podpísaný členmi inauguračnej komisie
 13. Kópia správy o zverejnení konania inauguračnej prednášky z dennej tlače (podľa § 4 ods. 10 vyhlášky)
 14. Výpis zo záznamu VR fakulty, resp. VŠ k návrhu na vymenovanie za profesora (výsledok tajného hlasovania) podpísaný dekanom - predsedom VR fakulty
 15. Výpis zo záznamu VR VŠ k návrhu na vymenovanie za profesora (výsledok tajného hlasovania) podpísaný rektorom - predsedom VR VŠ

Informácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nevyhotovuje kópie dekrétov a dokladov o vzdelaní.

V prípade potreby ďalších informácií kontaktujte: 02/59374379

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku