O pôžičku pre pedagógov možno žiadať do konca mesiaca

17.09.2013
     Fond na podporu vzdelávania zverejnil 15. júla 2013 Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku. Žiadosť môžu predkladať pedagogickí zamestnanci škôl (okrem vysokých škôl a univerzít), odborní zamestnanci týchto škôl a doktorandi. Záujemcovia o pôžičku majú ešte 14 dní na predloženie žiadosti o pôžičku.
     Pôžička z fondu môže byť poskytnutá v minimálnej výške 1 000 eur a v maximálnej výške na úrovni 30 000 eur. Minimálna lehota splatnosti je 8 a maximálna 15 rokov. Pôžičky do 5 000 eur nie sú účelovo viazané a poskytujú sa bez ručiteľa, len na základe preukázaného príjmu. Pôžičky vo výške prevyšujúcej túto čiastku až do výšky 15 000 eur tiež nie sú účelovo viazané, ale žiadateľ je povinný zabezpečiť ručenie prostredníctvom ručiteľa. Účelová viazanosť sa týka až pôžičiek nad 15 000 eur, pri ktorých je žiadateľ povinný zabezpečiť ručenie prostredníctvom ručiteľa.
     Pavol Kučmáš, poverený riadením fondu, na margo žiadostí hovorí o viacerých nedostatkoch zo strany žiadateľov. „Niektoré žiadosti, ktoré nám boli doposiaľ doručené vykazujú nedostatky, kvôli ktorým žiadatelia nespĺňajú požadované kritériá. Ak by sme to mali zovšeobecniť, potom za najčastejšie chyby môžeme považovať napríklad to, že žiadosti nie sú predkladané so všetkými náležitosťami alebo chýba podpis žiadateľa, prípadne nie sú predložené povinné prílohy v prípade uplatnenia kritérií na uprednostnenie žiadosti, napríklad potvrdenia od zamestnávateľa, že manžel/manželka žiadateľa je pedagogický zamestnanec. Ďalšou z chýb je napríklad nesprávne uvádzanie požadovanej výšky pôžičky. V tomto prípade môžem uviesť napríklad to, že je uvedená konkrétna suma bez jej zaokrúhlenia na celé stovky,“ zdôrazňuje Kučmáš.
     Fond na podporu vzdelávania má v aktuálnom školskom roku na pôžičky vyčlenených 1,5 mil. eur. Termín na predkladanie žiadostí o pôžičku je stanovený do 30.9.2013. Všetky informácie k podmienkam pôžičiek sú verejne prístupné na web stránke Fondu na podporu vzdelávania - www.fnpv.sk.
           
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku