Navigácia

Nultý akčný plán je prvotným východiskom pre urýchlené naštartovanie funkčných zmien k zvýšeniu inkluzívnosti vo vzdelávaní

Rovnaká možnosť rozvíjať svoj osobný potenciál v škole, v živote a na trhu práce pre všetky deti, žiakov a študentov. To je cieľom nultého akčného plánu, ktorý je východiskom na naštartovanie funkčných zmien, ktoré povedú k zvýšeniu inkluzívnosti vo vzdelávaní. Za týmto účelom sa vláda zaviazala prijať tiež Stratégiu inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní na všetkých úrovniach. Ukotvené je to aj v samotnom programovom vyhlásení vlády na obdobie rokov 2020 – 2024.

Monika Filipová, štátna tajomníčka ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rámci vnútrorezortného dialógu a v spolupráci s odborníkmi z praxe, identifikovalo kľúčové oblasti, ktorých riešenie bude prioritné počas roka 2021. Tieto oblasti sú zhrnuté v dokumente Nultý akčný plán Stratégie inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní (ďalej len „Nultý akčný plán“).

Pri tvorbe Nultého akčného plánu boli zohľadnené rôzne faktory. Patria tam najmä existujúce záväzky SR v oblasti inkluzívneho vzdelávania, nastavenie programovacieho obdobia EŠIF na roky 2021 – 2027, či ciele vymedzené v strategických dokumentoch Európskej komisie. A to napríklad akčný plán pre boj proti rasizmu, Európsky strategický rámec pre rovnosť, inklúziu a participáciu Rómov a tiež príslušný návrh odporúčania Rady.

Nultý akčný plán obsahuje dlhodobo odkladané výchovno-vzdelávacie výzvy v praxi a opatrenia, ktoré majú zásadný význam pre zvýšenie inkluzívnosti vzdelávacieho systému a ich realizácia je naplánovaná v krátkodobom časovom horizonte.

“Opatreniam sa venujeme v optike 5 oblastí ako: desegregácia vzdelávacieho systému, inklúzia v ranom a predškolskom veku (0-7 rokov), podmienky pre inklúziu (obsah vzdelávania a personálne kapacity), podporné opatrenia vo vzdelávaní a špeciálno-pedagogická podpora vo vzdelávaní a v poradenstve,” priblížila štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR pre inkluzívne vzdelávanie a národnostné školstvo Monika Filipová.

Nultý akčný plán je zároveň aj prvotným východiskom pre urýchlené naštartovanie funkčných zmien, ktoré sú potrebné na to, aby sa postupne zvyšovala inkluzívnosť vzdelávacieho systému.

Ďalšie kroky pre rozvoj inkluzívneho vzdelávania budú stanovené v pripravovanej Stratégii inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní. Komplexnú a dlhodobú Stratégiu s prvým dvojročným akčným plánom bude tvoriť ministerstvo školstva v spolupráci s inými rezortmi a odborníkmi z praxe s plánom predložiť ju Vláde SR do konca roka 2021.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky