NÚCEM s odborníkmi zo zahraničia vyvíja overovacie testy, ktoré budú komplexnejšie merať vedomosti a zručnosti žiakov

08.07.2019

     V priebehu troch júnových dní, od 26. do 28. júna 2019, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) zorganizoval workshop pre odborníkov na tvorbu testov so zameraním na matematiku a slovenský jazyk.
     Išlo o prvý zo série workshopov európskeho strategického projektu, ktorý NÚCEM úspešne obhájil v roku 2017 v rámci Programu na podporu štrukturálnych reforiem, koordinovaného Európskou Komisiou. NÚCEM v spolupráci so zahraničnými expertmi a partnermi začína vyvíjať tzv. overovacie (kriteriálne) testy ako vzorový model pre ich budúce zavedenie v širšom meradle na základných školách na Slovensku. Zahraničný projektový tím tvoria odborníci na štatistiku a metodiku meraní z Universität Stuttgart (Nemecko) a didaktickú evalváciu z inštitútu Innove v Tallinne (Estónsko).
     Počas trvania projektu „Vyvíjanie kriteriálnych testov pre primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie na Slovensku“ sa v období r. 2019 – 2021 uskutočnia v Bratislave štyri workshopy pre tvorcov testov a metodikov na externú evalváciu so zameraním na matematiku a slovenský jazyk a literatúru na základných školách. Prvý workshop, ktorý prebiehal v júni, bol zameraný na tvorbu testovacieho rámca (frameworku), teda plánu testu. Asi 40 účastníkov workshopu, medzi nimi zamestnanci NÚCEM, výskumníci z univerzít, učitelia zo základných škôl, vytvárajúci testy, získalo viac informácií o tom, aké typy testov sú zavedené na národnej úrovni na prvom a druhom stupni základných škôl v Nemecku a Estónsku. Lektori zo zahraničného projektového tímu z nemeckej Universität Stuttgart a z Innove v Estónsku vysvetlili slovenským odborníkom na testovanie, v čom sú podobnosti a odlišnosti ich národných testov v porovnaní s Testovaním 5 a 9 zavedeným na Slovensku. Kým testy na Slovensku sú normatívnymi (porovnávacími), v Nemecku a aj v Estónsku využívajú tzv. kriteriálne (overovacie) testy.
     „Hlavný dôvod, pre ktorý sme si našli zahraničných partnerov z výskumných inštitúcií v týchto progresívnych európskych krajinách, bol ten, aby nám odovzdali ich skúsenosti so zavedením kriteriálnych testov v ich systémoch vzdelávania,“ vysvetlila riaditeľka NÚCEM Romana Kanovská. „Na Slovensku nám už nestačí na základe výsledkov testov vedieť, že jeden žiak je úspešnejší ako druhý. Chceme tiež našim žiakom, ich rodičom a učiteľom povedať, aký vzdelávací obsah a zručnosti má daný žiak na výbornej úrovni, a naopak, kde má rezervy, resp. čo sa musí ešte lepšie doučiť a v čom by mu mal učiteľ pomôcť, aby zvládol nadväzujúce náročnejšie učivo. A práve to je podstata tzv. kriteriálnych testov,“ doplnila Kanovská. Slovensko chce získať odborné, metodické, ale aj praktické skúsenosti od zahraničných partnerov pri plánovaní inovácií v národných testovaniach v budúcich rokoch. „V Nemecku sme kriteriálne testy zaviedli v úzkom prepojení s reformou obsahu vzdelávania. Tejto reforme predchádzal šok z veľkého neúspechu nemeckého vzdelávacieho systému v štúdii PISA 2000. Dôležité je však to, že kriteriálne testy, a teda všetky aspekty či kritériá, ktoré pri hodnotení žiakov berieme do úvahy, sme zavádzali systematicky so zmenami v nemeckých učebných osnovách,“ hovorí Leo van Waveren, projektový manažér a špecialista na štatistiku a metodológiu z Universität Stuttgart. „Jednou z kľúčových dimenzií nášho kurikula sú aj detailne rozpracované kompetencie, ktoré tiež hodnotíme týmito testami,“ dodáva odborník z nemeckej univerzity.  
     Úspešný vzdelávací systém v Estónsku je pre Slovensko z hľadiska hodnotenia žiakov zaujímavý aj v tom, že v školách využíva v čoraz väčšej miere elektronické testovanie. „Testy z matematiky a estónskeho jazyka vypĺňajú žiaci v treťom ročníku na základných školách len elektronicky. Postupne prechádzame na celoplošné elektronické testovanie aj u ôsmakov,“ uviedla vo svojom príspevku na júnovom workshope Gunda Tire, odborníčka na externú evalváciu a národná projektová manažérka pre meranie PISA z Estónska. „Obe krajiny sú pre nás veľmi inšpiratívne. Rovnako aj na Slovensku v budúcnosti plánujeme v školách využívať čoraz viac počítačov na elektronické testovania podobne ako Estónci. Nemecko má veľmi dobre a detailne rozpracovanú metodiku overovacích testovaní, čo nás odborne inšpiruje a posúva ďalej,“ uzatvára Romana Kanovská.
     Ďalšie tri projektové workshopy, ktoré budú viesť pre slovenských výskumníkov a odborníkov na testovanie zahraniční partneri z Nemecka a Estónska, sú plánované v období september 2019 až máj 2020. V projekte budú vytvorené vzorové kriteriálne testy z matematiky a slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 5. a 9. ročníka základných škôl. Tie budú následne experimentálne overené na pilotnej vzorke škôl.
     Projekt s názvom „Vyvíjanie kriteriálnych testov pre primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie na Slovensku“ realizuje NÚCEM v rámci Programu na podporu štrukturálnych reforiem EÚ 2017 –2020 (SRSP). Ďalšie informácie sú sprístupnené na adrese: https://www.finance.gov.sk/sk/medzinarodne-vztahy/europske-zalezitosti/srsp-structural-reform-support-programme/uspesne-projekty-programu-srsp-oktober-2017/.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku